ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวกรชกร ปัญหา 22/07/2016 20:26:56 ผ่านการพิจารณา
2 นายอภิสิทธิ์ เจริญไวย์ 22/07/2016 20:36:43 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวธนัชพร ภู่พงศกร 24/07/2016 13:25:15 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวธัญธร สุหทัยกุล 25/07/2016 20:31:49 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวพัชรดา สี่ทิศเจริญกุล 25/07/2016 20:38:45 ผ่านการพิจารณา
6 นางสุรีย์ ปัญหา 01/08/2016 08:54:21 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวชวิศา ชัชวาลาพงษ์ 19/08/2016 11:39:30 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวเมธาพร สายยศ 21/08/2016 16:13:40 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวเกตน์ปภา พิทักษ์รัตนโยธิน 23/08/2016 12:25:03 ผ่านการพิจารณา
10 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 23/08/2016 12:43:24 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวพรรษมน ทองเพ็ญ 06/09/2016 16:41:55 ผ่านการพิจารณา
12 นางธนัทนิดา ปรีดานนท์ 10/09/2016 07:19:21 ผ่านการพิจารณา
13 นายการันต์ พิทักษ์รัตนโยธิน 10/09/2016 07:25:53 ผ่านการพิจารณา
14 นายอธิพงษ์ ทวีคูณ 21/09/2016 15:24:00 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวดาราพร โกมุทเกื้อกูล 21/09/2016 21:03:46 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวสาริณี แซ่อึ้ง 22/09/2016 20:42:49 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวพีรญา กิจยรรยง 27/09/2016 08:22:35 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา 04/10/2016 15:22:10 ผ่านการพิจารณา
19 นายธนวรรธน์ ด่านเบญจพรรณ 04/10/2016 15:26:06 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวจันทนา พันธุ์สาธิต 09/10/2016 16:38:26 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวเกษราภรณ์ ภู่โกสีย์ 18/10/2016 15:07:53 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 20/10/2016 09:31:18 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวณัชร สยามวาลา 02/11/2016 16:02:30 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวกฤตินี พงษ์ธนเลิศ 02/11/2016 23:45:26 ผ่านการพิจารณา
25 นายศุภสุข ลาภผาติกุล 03/11/2016 12:35:26 ผ่านการพิจารณา
26 นางอรนุช สืบสกุล 05/11/2016 08:32:28 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวอาทิตยา สุวี 05/11/2016 14:03:10 ผ่านการพิจารณา
28 นายโอภาส ขุลี 11/11/2016 15:20:53 ผ่านการพิจารณา
29 นางปาริชาติ ไชยวงค์ 11/11/2016 16:03:37 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวจตุพร จำรุราย 11/11/2016 23:09:18 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวมณเฑียร อินทร์ประเสริฐ 12/11/2016 06:50:33 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวธิติมา จันทมงคล 12/11/2016 18:29:17 ผ่านการพิจารณา
33 นางพิมพ์ลดา พิรัชย์วรณัน 14/11/2016 21:15:54 ผ่านการพิจารณา
34 นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 14/11/2016 21:24:00 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวผกามาศ โชคอนันต์ตระกูล 15/11/2016 00:00:06 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวพิมพ์ภัทรา บุณยปรียาเวชช์ 15/11/2016 17:11:47 ผ่านการพิจารณา
37 นายชตารัช ศรีดำรงรักษ์ 15/11/2016 19:43:00 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวพุธชิตา ทิพยวรรณ 16/11/2016 18:00:30 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวเรวดี มุนินทรวัฒน์ 17/11/2016 17:47:30 ผ่านการพิจารณา
40 นางเนตรนารี ต่ายคำ 19/11/2016 10:11:06 ผ่านการพิจารณา
41 นางเพ็ญจันทร์ ศิริพานิชกร 21/11/2016 11:55:23 ผ่านการพิจารณา
42 นางวราภรณ์ ชมเมืองมิ่ง 22/11/2016 12:36:29 ผ่านการพิจารณา
43 นายสมชัย พงษ์ธนเลิศ 23/11/2016 10:48:21 ผ่านการพิจารณา
44 นางขนิษฐา พงษ์ธนเลิศ 23/11/2016 10:48:26 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวชนันธร ศรีนุช 24/11/2016 18:58:23 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 26/11/2016 18:16:46 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวพิมณภัทร์ รุ่งสุริยไพศาล 27/11/2016 10:11:19 ผ่านการพิจารณา
48 นางรัตนา ราชแพทยาคม 27/11/2016 22:45:35 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวพรพิมล พระยางค์พิษณุ 28/11/2016 15:31:03 ผ่านการพิจารณา
50 นายวิธวินท์ สมขาว 30/11/2016 09:24:35 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวพิมพ์วิไล วงศ์สถิตธรรม 01/12/2016 14:42:53 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาววิไล วงศ์สถิตธรรม 01/12/2016 14:53:45 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวหนึ่งฤทัย มานะ 02/12/2016 07:26:15 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวมธุรส เสริมยุทธกิจ 02/12/2016 12:36:31 ผ่านการพิจารณา
55 นางนฤมล สันติสวัสดิ์ 02/12/2016 16:04:31 ผ่านการพิจารณา
56 นายโกศล อาชวสิริพันธ์ 04/12/2016 12:33:57 ผ่านการพิจารณา
57 นายณัฐภัทร ตุรงคราวี 05/12/2016 15:50:19 ไม่ผ่านการพิจารณา
58 นายสุรพล มั่งขลิบ 07/12/2016 13:18:56 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวพรรณพิมพ์ วงศ์พรภักดี 09/12/2016 14:00:17 ผ่านการพิจารณา
60 นางสาวเริงนภา อยู่เกรียงไกร 09/12/2016 16:19:26 ผ่านการพิจารณา
61 นางอลิสา เลี่ยมสกุล 09/12/2016 16:57:10 ผ่านการพิจารณา
62 นางวลัยพรรณ เรียนเพ็ชร 13/12/2016 09:44:01 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวปิยะพร สุภาพเพ็ชร 13/12/2016 11:39:32 ผ่านการพิจารณา
64 นางนภารัตน์ หงษ์ทอง 16/12/2016 08:37:10 ผ่านการพิจารณา
65 นางสาวสุวดี สุนทรารัณย์ 16/12/2016 17:55:25 ผ่านการพิจารณา
66 นางสาวนันทิญา สุภัสราอรุณ 16/12/2016 18:08:23 ผ่านการพิจารณา
67 นางสาวอรทิพา ใจเฝือ 16/12/2016 18:15:24 ผ่านการพิจารณา
68 นางสาวศศิร์กรณ์ ตั้งไพบูลย์ 17/12/2016 15:23:13 ผ่านการพิจารณา
69 นายภานุวัฒน์ คงเสรี 18/12/2016 00:11:37 ผ่านการพิจารณา
70 นางวรพรรณ คงเสรี 18/12/2016 00:20:47 ผ่านการพิจารณา
71 นางสาวกฤติยาภรณ์ ปั้นทิม 18/12/2016 11:56:00 ผ่านการพิจารณา
72 นางสาวอโนชา ยิ่งเจริญ 19/12/2016 08:40:43 ผ่านการพิจารณา
73 นายปริญญา นิรนาทล้ำพงศ์ 19/12/2016 12:20:40 ผ่านการพิจารณา
74 นายวีระพษ์ สาสิทธิ์ 19/12/2016 12:24:52 ผ่านการพิจารณา
75 นางสาวรุ่งรัตน์ นิรนาทล้ำพงศ์ 19/12/2016 12:29:02 ผ่านการพิจารณา
76 นายไกรวิน ชยางพัทธ์ 19/12/2016 23:55:04 ผ่านการพิจารณา
77 นางสาวพัชรา อังคณาภิวัฒน์ 20/12/2016 23:26:10 ผ่านการพิจารณา
78 นายกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์ 21/12/2016 11:31:37 ผ่านการพิจารณา
79 นางสาวพชรมณ ริมแจ่ม 22/12/2016 10:17:28 ผ่านการพิจารณา
80 นางสาวศิรดา รัตนนาคะ 24/12/2016 11:58:34 ผ่านการพิจารณา
81 นายจารุกิตติ์ รัตนนาคะ 24/12/2016 14:54:09 ผ่านการพิจารณา
82 นางณัฐรดา ปราศราคี 24/12/2016 22:12:49 ผ่านการพิจารณา
83 นางสาวปาณิศา พิดิษฐ์ 30/12/2016 13:04:46 ผ่านการพิจารณา
84 นางสาวศิวาพร นวปัญญากุล 30/12/2016 21:11:03 ผ่านการพิจารณา
85 นายธณภรรค ศิริบุญยังพิกุล 04/01/2017 03:35:22 ผ่านการพิจารณา
86 นางสาวอรทัย ใจแปง 04/01/2017 11:03:56 ผ่านการพิจารณา
87 นางสาวปรียาภรณ์ ชูจันทร์ 08/01/2017 18:25:34 ผ่านการพิจารณา
88 นายฤทธินันท์ คูตระกูล 10/01/2017 10:04:32 ผ่านการพิจารณา
89 นางสาวรวิพรรณ มักการุณ 10/01/2017 21:15:11 ผ่านการพิจารณา
90 นางสาวผกากรอง ชูจันทร์ 12/01/2017 16:37:09 ผ่านการพิจารณา