ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวสุคันธนาฏ มุสิกะนุเคราะห์ 20/07/2016 00:05:13 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 13/10/2016 21:01:08 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวสุพานพัสก์ ตั้งสกุล 31/10/2016 15:04:24 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวณิชา อัสรางชัย 10/11/2016 15:43:17 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวชนัญญ์มาศ นามนารถ 18/11/2016 14:32:30 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวชนันณ์ชิฎา ศักดิ์อนันต์ 18/11/2016 14:41:19 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวสุมิตตา พิตระเจริญ 06/12/2016 16:36:37 ผ่านการพิจารณา
8 นางพิมมดา วงค์คำปัน 07/12/2016 08:43:17 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 11/12/2016 11:02:19 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวปวีณา พงษ์ไพบูลย์ 19/12/2016 13:09:30 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาววริษฐา ปินธง 19/12/2016 23:05:27 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวณัฐวรรณ ยกย่อง 22/12/2016 21:01:36 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวพัฒน์สรณ์ ตระกูลมีโชคชัย 23/12/2016 11:59:27 ผ่านการพิจารณา
14 นายปรีดา บุญเสนอ 27/12/2016 11:53:16 ผ่านการพิจารณา
15 นางวันวิสา นีลเซ่น 27/12/2016 13:09:26 ผ่านการพิจารณา
16 นางเจนจิรา มาลานนท์ 27/12/2016 13:37:18 ผ่านการพิจารณา
17 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 01/01/2017 22:02:50 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวอิศริยา อังคสุวรรณศิริ 03/01/2017 11:14:05 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาววรัญดรรช ชื่นวิเชียร 07/01/2017 16:14:58 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวถิราเนตร มาศฐิติทัต 07/01/2017 16:37:31 ผ่านการพิจารณา
21 นางสุนทรี ชื่นวิเชียร 07/01/2017 16:41:41 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวสิรินันท์ ขุนนุ้ย 07/01/2017 17:37:03 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวณัฐฐ์นัณ ฉันท์พิชัย 10/01/2017 13:02:20 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวชัชนา หาญฤทธี 12/01/2017 20:20:59 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวศุทธินี วงศ์คลัง 13/01/2017 11:01:43 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวนิตยา ชาประเสริฐ 13/01/2017 14:49:28 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวณัฐิยาภรณ์ ภู่ทอง 13/01/2017 14:57:07 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวฐิญาภรณ์ ปาณิกบุตร 13/01/2017 19:55:46 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวพิชนันท์ จรรยาไพบูลย์ลาภ 13/01/2017 20:09:04 ผ่านการพิจารณา
30 นายอำนาจ เกียรติถนอม 14/01/2017 05:54:58 ไม่ผ่านการพิจารณา
31 นางสุวรรณี อิสรานุวัฒน์ชัย 14/01/2017 11:57:00 ไม่ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวจาทัตยา กิตติบัณฑร 14/01/2017 19:56:40 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวณัณนัท ธนธรพลภัทร 15/01/2017 20:25:55 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวนันทวรรณ ประมวญพิสุทธิ์ 16/01/2017 22:04:15 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวสุภาวิณี นรินทรสรศักดิ์ 17/01/2017 08:43:14 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวอลิสา ศรีจำเริญ 18/01/2017 00:30:06 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวอินทุอร สมประสงค์ 18/01/2017 16:21:14 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวลักษณ์วดี ศรีม่วง 19/01/2017 16:30:23 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวกัลยาณี นนทา 20/01/2017 15:36:03 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวรุ่งอรุณ ยางประยงค์ 21/01/2017 13:56:32 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวอรทัย ใจแปง 21/01/2017 16:12:59 ไม่ผ่านการพิจารณา
42 นายภีมคมน์ สิทธิ์วรางค์กุล 25/01/2017 00:33:26 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวเชาวชา บุญมั่น 26/01/2017 10:38:17 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาววรวรรณ วงศ์ยืน 26/01/2017 10:58:31 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวน้ำเพชร นาวินโชคธรรม 26/01/2017 15:20:03 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวสุชญาย์ ตั้งสกุล 29/01/2017 10:58:01 ผ่านการพิจารณา
47 นายสมศักดิ์ รักษาสุวรรณ์ 29/01/2017 11:02:28 ผ่านการพิจารณา
48 นางภมรวรรณ คาห์ล 29/01/2017 12:04:29 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวอิริยภรณ์ คูนลินทิพย์ 30/01/2017 15:26:32 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวยุพาภรณ์ วิชัยศรี 01/02/2017 08:25:45 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวสุดารัตน์ วาจาพัฒนา 01/02/2017 10:21:33 ผ่านการพิจารณา
52 นายณัฐภัทร ตุรงคราวี 03/02/2017 23:04:21 ไม่ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 04/02/2017 00:13:12 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวถิรนันท์ เจียมมั่นจิต 04/02/2017 11:10:36 ผ่านการพิจารณา
55 นางสาวชาติญา อธิชลินทร 04/02/2017 21:30:51 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวณปภัช หอบุษราคัม 06/02/2017 21:17:07 ผ่านการพิจารณา
57 นายพิสิษฐ์ พัชรพรปองคุณ 06/02/2017 23:40:04 ผ่านการพิจารณา
58 นายสุริยัณห์ โพนชัยแสง 07/02/2017 13:46:21 ผ่านการพิจารณา
59 นายวิเชฏฐ์ จิรบวรวิสุทธิ์ 07/02/2017 13:59:49 ผ่านการพิจารณา
60 นายประสบโชค คีรีโต 08/02/2017 23:06:25 ผ่านการพิจารณา
61 นางฐิติชยนันท์ สัมพันธ์ 09/02/2017 20:42:10 ผ่านการพิจารณา
62 นางสาวธฤตวัน จินดาแสง 11/02/2017 08:23:11 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวกรณ์วิกา อุ่นทวง 11/02/2017 09:54:03 ผ่านการพิจารณา
64 นายสมหวัง อำนรรฆกิตติกุล 15/02/2017 08:32:24 ผ่านการพิจารณา
65 นางพัชรินทร์ อำนรรฆกิตติกุล 15/02/2017 08:37:51 ไม่ผ่านการพิจารณา
66 นายกิติพันธ์ ยังมีสุข 21/02/2017 20:24:15 ผ่านการพิจารณา
67 นางสาววรินทร ชนิตว์ธนาภา 21/02/2017 22:39:04 ผ่านการพิจารณา
68 นางสาวรสรินทร์ ทุมโยมา 22/02/2017 18:28:11 ผ่านการพิจารณา
69 นางสาวฐิติรัตน์ ปัจจุทธรณ์ 04/03/2017 10:45:48 ผ่านการพิจารณา
70 นายจิตตะวัน มณีชูเกตุ 05/03/2017 19:22:37 ผ่านการพิจารณา
71 นางนพมาศ หิรัญสวรรค์ 06/03/2017 16:19:53 ผ่านการพิจารณา
72 นางสาวศิริรัตน์ ปัจจุทธรณ์ 06/03/2017 22:28:30 ผ่านการพิจารณา
73 นายกิตติพงศ์ จันทวีสมบูรณ์ 08/03/2017 19:30:56 ผ่านการพิจารณา
74 นางจีรวัฒนา จันทวีสมบูรณ์ 08/03/2017 19:38:38 ผ่านการพิจารณา
75 นางสาวสายลม สัมพันธ์เวชโสภา 08/03/2017 20:43:41 ผ่านการพิจารณา