ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางชนินทร สุขจิตร 06/10/2016 16:30:50 ผ่านการพิจารณา
2 นายพงศกร สุขจิตร 06/10/2016 16:39:48 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวกัญญาภรณ์ ทองไทย 01/11/2016 21:36:03 ผ่านการพิจารณา
4 นางภัทรวดี เพชรสี 05/11/2016 14:59:31 ผ่านการพิจารณา
5 นายจำเริญ เชื้อประดิษฐ์ 08/11/2016 12:53:27 ผ่านการพิจารณา
6 นางเตือนใจ เชื้อประดิษฐ์ 08/11/2016 13:13:46 ผ่านการพิจารณา
7 นายกษิดิศ เชื้อประดิษฐ์ 08/11/2016 13:25:30 ไม่ผ่านการพิจารณา
8 นางระเบียบ เชื้อประดิษฐ์ 08/11/2016 13:34:00 ผ่านการพิจารณา
9 นางอารีย์ ปรีดีกุล 08/11/2016 20:51:24 ผ่านการพิจารณา
10 นายสุทธิพล จินดาพล 13/11/2016 20:52:29 ผ่านการพิจารณา
11 นางปิยฉัตร คนชม 21/11/2016 21:22:34 ผ่านการพิจารณา
12 นางอลิตา จันทรมังกร 13/12/2016 15:05:23 ผ่านการพิจารณา
13 นางวิไลลักษณ์ พิดิษฐ์ 13/12/2016 15:30:13 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ 19/12/2016 23:33:07 ผ่านการพิจารณา
15 นางอุมาพร เพ็ญสุภา สุมาร์ลัน 26/12/2016 23:25:52 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวศศิภัสสร รัตนประเสริฐ 06/01/2017 08:57:24 ผ่านการพิจารณา
17 นางสุมนา พงษ์เทียน 07/01/2017 09:12:54 ผ่านการพิจารณา
18 นางชริม จิราพงษ์ 07/01/2017 11:03:58 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวจิตราภา ธนาแสนโชค 09/01/2017 18:29:03 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาววิวรรษา ภาวะไพบูลย์ 13/01/2017 13:28:28 ผ่านการพิจารณา
21 นางดาวน้อย คนคง 16/01/2017 15:54:17 ผ่านการพิจารณา
22 นางบุญส่ง นนท์แก้ว 16/01/2017 16:04:32 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวอุบล หมายเทียมกลาง 23/01/2017 10:12:02 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวพิริยา เมธีวรกุล 23/01/2017 17:00:00 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวเสาวลักษณ์ นวปัญญากุล 23/01/2017 17:05:30 ผ่านการพิจารณา
26 นายทัศนัย คงสีไพร 30/01/2017 16:01:10 ผ่านการพิจารณา
27 นางกาญจนา นันทพันธ์ 01/02/2017 00:28:28 ผ่านการพิจารณา
28 นางวิลาสินี สระทองจันทร์ 02/02/2017 13:46:18 ผ่านการพิจารณา
29 นางลภัสรดา สุขนิตย์ 07/02/2017 09:35:08 ผ่านการพิจารณา
30 นางหนึ่งฤทัย สว่างจิตต์ 07/02/2017 19:28:25 ผ่านการพิจารณา
31 นางสมพร ปิ่นเงิน 08/02/2017 20:39:41 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวศุภรัตน์ ปิ่นเงิน 08/02/2017 20:48:59 ไม่ผ่านการพิจารณา
33 นางวันเพ็ญ ชือศรี 09/02/2017 09:56:49 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวสุธีรา ฐอสุวรรณ 09/02/2017 12:23:18 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวชุติกาญจน์ เทพดู่ 10/02/2017 10:53:54 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวกิติวรญา รัตนมณี 11/02/2017 17:08:49 ผ่านการพิจารณา
37 นางสินีนาถ รัตนมณี 11/02/2017 17:16:03 ผ่านการพิจารณา
38 นายประมวล รัตนมณี 11/02/2017 17:21:09 ผ่านการพิจารณา
39 นายวทัญญู ท้าวงาน 14/02/2017 10:37:07 ผ่านการพิจารณา
40 นางวิลาวรรณ อยู่เกรียงไกร 15/02/2017 16:51:47 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวปิยวดี อยู่เกรียงไกร 15/02/2017 16:57:30 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวอัญชลี ศรีจำเริญ 16/02/2017 15:51:46 ผ่านการพิจารณา
43 นางนันท์ธีรา วิรุจ 17/02/2017 14:20:30 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวมยุรี พุทธา 17/02/2017 14:29:59 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวอัจฉรา มงคลทอง 18/02/2017 00:52:28 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวณิรดา เวชญาลักษณ์ 18/02/2017 16:35:38 ผ่านการพิจารณา
47 นางเพ็ญศรี เมฆทัพ 19/02/2017 17:14:42 ผ่านการพิจารณา
48 นาย(พระ) ณัฎฐพัทน์ สิญจาอัปสร 20/02/2017 23:52:04 ผ่านการพิจารณา
49 นางพฤศจีรา ศิวรักษ์ 22/02/2017 09:46:02 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวศศิร์กรณ์ ตั้งไพบูลย์ 22/02/2017 14:54:46 ผ่านการพิจารณา
51 นางอ้มพร วัฒนศัพท์ 22/02/2017 18:40:29 ผ่านการพิจารณา
52 นายสงกรานต์ ภู่โฉม 23/02/2017 10:17:23 ผ่านการพิจารณา
53 นางสมพร คร้ามสระน้อย 23/02/2017 14:41:05 ผ่านการพิจารณา
54 นายชัยมงคล สุขจุ้ย 23/02/2017 22:26:32 ผ่านการพิจารณา
55 นางกานดา อึ้งศรีวงษ์ 27/02/2017 17:17:20 ผ่านการพิจารณา
56 นางณฐภัค ธนะคำดี ผ่านสำแดง 28/02/2017 23:14:17 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี 01/03/2017 12:02:33 ผ่านการพิจารณา
58 นางนางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรี 01/03/2017 12:10:35 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวสิรีนาท บุญคล้าย 04/03/2017 17:44:47 ผ่านการพิจารณา
60 นางสาวภัทรภร วาณิชธนากุล 04/03/2017 18:54:33 ผ่านการพิจารณา
61 นายสมพล ศาลากิจ 07/03/2017 13:01:22 ผ่านการพิจารณา
62 นางวัชรี ศาลากิจ 07/03/2017 13:09:45 ผ่านการพิจารณา
63 นางอนัญญา คุ้มพงษ์ 08/03/2017 23:13:48 ผ่านการพิจารณา
64 นางอารีย์ เมฆทัพ 10/03/2017 15:51:13 ผ่านการพิจารณา
65 นางสาวเบญญารัศม์ นวาวัฒน์ 11/03/2017 09:43:29 ผ่านการพิจารณา
66 นายธีรโชติ อินเกตุ 12/03/2017 10:51:21 ผ่านการพิจารณา