ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


22-29 ก.ค. 2560 : มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางมณฑกานต์ ยังมีสุข 30/01/2017 20:24:59 ผ่านการพิจารณา
2 นายกิติพันธ์ ยังมีสุข 30/01/2017 20:33:49 ผ่านการพิจารณา
3 นางอธิกานต์ ภานุมาศเมธี 31/01/2017 20:11:38 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวอโนทัย วิมลสันติโรจน์ 31/01/2017 21:17:58 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 02/02/2017 15:04:44 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 03/02/2017 10:45:42 ผ่านการพิจารณา
7 นางกฤษณา เมืองชุม 09/02/2017 10:08:49 ผ่านการพิจารณา
8 นางชัญญาภรณ์ ขานวงศ์ 11/02/2017 14:42:03 รอการพิจารณา
9 นายรชต ธนากรพัชร์ 16/02/2017 10:40:21 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวสิริญา ทิพรักษ์ 18/02/2017 20:19:36 ผ่านการพิจารณา
11 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 26/02/2017 09:10:55 ผ่านการพิจารณา
12 นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์ 28/02/2017 21:10:24 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวชัชนา หาญฤทธี 04/03/2017 22:08:00 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 29/03/2017 17:28:57 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 01/04/2017 21:55:06 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 02/04/2017 13:37:42 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวอิริยภรณ์ คูนลินทิพย์ 03/04/2017 08:54:03 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาววรรณประภา สุขสวัสดิ์ 03/04/2017 13:50:45 ผ่านการพิจารณา
19 นางวัลลภัช สุขสวัสดิ์ 03/04/2017 13:57:13 ผ่านการพิจารณา
20 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 09/04/2017 08:14:09 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวกรกช สาครินทร์ 13/04/2017 11:35:46 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 13/04/2017 18:06:43 ผ่านการพิจารณา
23 นายพิสิษฐ์ พัชรพรปองคุณ 17/04/2017 18:44:08 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวจุฬารัตน์ แก้วจรัสฉายแสง 30/04/2017 14:38:28 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวเพชรศรี นนท์ศิริ 02/05/2017 13:51:42 ผ่านการพิจารณา
26 นายปรีชาพล ดิษยบุตร 12/05/2017 16:05:19 ผ่านการพิจารณา
27 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 15/05/2017 18:21:04 ไม่ผ่านการพิจารณา
28 นายธวัช ศิรกรวิไล 20/05/2017 18:23:00 ผ่านการพิจารณา
29 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 27/05/2017 17:27:19 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวอุณากรรณ์ กาวิละ 30/05/2017 20:39:13 ผ่านการพิจารณา
31 นาย อลงกต พงษ์ไพบูลย์ 02/06/2017 16:52:56 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวสุพิชญาณ์ อดิสรศุภวัฒน์ 12/06/2017 10:34:01 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวพงษ์จันทร์ วงศ์ประทีปศิริ 20/06/2017 19:19:38 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวดวงทิพย์ ไกรสิริเดช 22/06/2017 11:10:31 ผ่านการพิจารณา
35 นายทฤษฎี อาภาภิรม 22/06/2017 13:30:01 ผ่านการพิจารณา
36 นางสิริมา อาภาภิรม 22/06/2017 13:40:19 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวพชร จ่าภา 24/06/2017 08:29:39 รอการพิจารณา
38 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 25/06/2017 10:14:22 รอการพิจารณา