ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายชัยวุฒิ ศรีสุวรรณ 07/02/2017 13:18:26 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวนวลนุช งามเจตนรมย์ 17/03/2017 16:07:53 ผ่านการพิจารณา
3 นางจุฑาทิพย์ ยิ่งวิวัฒนพงษ์ 23/03/2017 12:12:55 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 25/03/2017 21:06:41 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวเกษวลัย ราชกิจ 26/03/2017 19:02:52 ผ่านการพิจารณา
6 นางณฐวรรณ์ บุญประดับพร (รณะบุตร) 27/03/2017 18:00:13 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวธัญญ์รวี ทิพย์วรางค์กูร 27/03/2017 21:58:47 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวพชรพร อินทร์ต๊ะ 29/03/2017 16:43:31 ผ่านการพิจารณา
9 นายพลช วสุธาร 02/04/2017 21:02:23 ผ่านการพิจารณา
10 นางบุษมาศ วสุธาร 02/04/2017 23:22:18 ผ่านการพิจารณา
11 นายวทัญญู ท้าวงาน 05/04/2017 10:42:37 ผ่านการพิจารณา
12 นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม 10/04/2017 09:30:27 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวปัณภัสร์ ยศบุญเรือง 15/04/2017 18:30:17 ผ่านการพิจารณา
14 นายพลวิตร วสุธาร 16/04/2017 20:36:07 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวพชร จ่าภา 17/04/2017 07:57:27 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวพัทธ์ธีรา ศิริธนเรืองชัย 20/04/2017 11:09:16 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวพุทธา พิบูลนุรักษ์ 20/04/2017 19:31:26 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวนันธิดา มณฑาสุวรรณ 20/04/2017 22:33:05 ผ่านการพิจารณา
19 นายภูมิ พิสิษฐ์ ชลกาญจน์ 21/04/2017 15:56:11 ผ่านการพิจารณา
20 นางภาวิณี วัฒนโภคาสิน 21/04/2017 16:25:57 ผ่านการพิจารณา
21 นายนวพล พรัดมะลิ 27/04/2017 12:29:49 ผ่านการพิจารณา
22 นายอุทัย จินดาพล 30/04/2017 20:38:19 ผ่านการพิจารณา
23 นายสุทธิพล จินดาพล 30/04/2017 20:44:04 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวพวงเพชร ไทยสงค์ 02/05/2017 11:52:13 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวสุดาทิพย์ อาศิรพงษ์พร 02/05/2017 11:52:24 ผ่านการพิจารณา
26 นางประไพ ศศิยานนท์ 07/05/2017 20:33:53 ผ่านการพิจารณา
27 นางพัทธมน ศาลากิจ 10/05/2017 09:12:41 ผ่านการพิจารณา
28 นางพิชญ์ณัฏญ์ พิชญปิติโชค 11/05/2017 14:02:08 ผ่านการพิจารณา
29 นายรัตนศักดิ์ สุขชวนันท์ 11/05/2017 14:16:19 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวภัสธนมนท์ บุตมะ 11/05/2017 14:29:22 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวณัฏฐณิชา มณีวรรณ์ 13/05/2017 10:32:30 ผ่านการพิจารณา
32 นางศิวาพร สตรอพ์ 14/05/2017 09:56:28 ผ่านการพิจารณา
33 นางอาธัญญญา นิ่มอนงค์ 14/05/2017 11:11:27 ผ่านการพิจารณา
34 นายPhra Dhani Ram Ghimire 15/05/2017 17:14:08 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวกฤติยาภรณ์ ปั้นทิม 16/05/2017 09:37:58 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวสุธีรา ฐอสุวรรณ 17/05/2017 20:25:37 ผ่านการพิจารณา
37 นางรวิกานจ์ สิริรัตน์ธำรงกุล 18/05/2017 20:21:49 ผ่านการพิจารณา
38 นายคำ ดาวสนั่น 21/05/2017 21:01:39 ผ่านการพิจารณา
39 นายอานันท์ เทียนธาดา 22/05/2017 21:38:08 ผ่านการพิจารณา
40 นายกระสินธ์ ดิลกหัตถการ 24/05/2017 08:26:43 ผ่านการพิจารณา
41 นางอนงค์ ลั่นทมทอง 29/05/2017 17:00:29 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวสุนิสา สิทธิวงค์ 29/05/2017 17:09:09 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวสิริน จุฑาวุฒิกุล 01/06/2017 18:43:18 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวมรินทร์ธรณ์ เสมรอด 03/06/2017 21:35:23 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวโยษิตา รูปสูง 07/06/2017 16:45:55 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 07/06/2017 16:56:38 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวภคนันท์ ถนอมแสง 09/06/2017 19:49:33 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวชัญญา อนุกูลประเสริฐ 13/06/2017 19:42:31 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวปัทมาพร ปุณญาฉัตร 14/06/2017 09:56:51 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวนันท์นภัส มุสิกสาร 14/06/2017 13:29:47 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวศศิธร มุสิกสาร 14/06/2017 13:40:51 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวนภลดา ทรัพย์ธนาทอง 15/06/2017 11:41:12 ผ่านการพิจารณา