ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


8-15 กรกฎาคม 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8-15 กรกฎาคม 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 05/04/2017 11:29:36 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวศศิกร ตีรสวัสดิชัย 06/04/2017 14:16:44 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 07/04/2017 16:14:55 ผ่านการพิจารณา
4 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 09/04/2017 08:20:30 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวปรียารัตน์ ฉัตรเทียนทอง 10/04/2017 00:37:17 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวสุวิมล ลิ้มมหาศาล 10/04/2017 12:24:28 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาววัชราภรณ์ สายสอน 10/04/2017 13:28:32 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 13/04/2017 17:56:11 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวจิณณพัธ รัตนกุล 17/04/2017 12:17:43 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวณัชร สยามวาลา 18/04/2017 09:38:18 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวยุวดี รัตนพนัง 18/04/2017 14:48:32 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวนพรัตน์ สระบัว 18/04/2017 18:55:51 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวกฤตินี พงษ์ธนเลิศ 19/04/2017 00:36:39 ผ่านการพิจารณา
14 นางปริมภัคพรรณ ทองมากศศิรัตน์ 19/04/2017 15:16:04 ผ่านการพิจารณา
15 นายสรนภ สุทธศิริ 19/04/2017 16:57:02 ผ่านการพิจารณา
16 นางนันทนา สุทธศิริ 19/04/2017 18:12:10 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวฐิตินันท์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 19/04/2017 21:51:10 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวดาริน คงสัจวิวัฒน์ 21/04/2017 15:07:03 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวชลธิชา วัฒนศัพท์ 22/04/2017 10:31:28 ผ่านการพิจารณา
20 นายชวนากร สิงห์ธรรม 22/04/2017 22:51:30 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวพชร จ่าภา 23/04/2017 22:30:39 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวอภันตรี สมบัติทวี 02/05/2017 09:44:09 ผ่านการพิจารณา
23 นางวนิดา สมฤทธิ์ 06/05/2017 12:04:43 ผ่านการพิจารณา
24 นายวรศักดิ์ สมฤทธิ์ 06/05/2017 12:12:16 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวรัตนพร สมณะ 08/05/2017 20:03:06 ผ่านการพิจารณา
26 นายธรรม์ อ๋างสกุล 10/05/2017 11:17:06 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวอารณีย์ ศุภสินธุ์ 10/05/2017 12:39:24 ผ่านการพิจารณา
28 นางอุษาสวาท สุขวัฒนะ 15/05/2017 11:19:35 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวอัมหริกา ชูอำนาจ 15/05/2017 15:53:57 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร 17/05/2017 10:30:52 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวดารุณี สมศรี 18/05/2017 09:10:52 ผ่านการพิจารณา
32 นายปริญญ์ ลิ้นฤาษี 30/05/2017 22:30:25 ผ่านการพิจารณา
33 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 30/05/2017 23:12:52 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวเพ็ญรัตน์ ชุมภูพันธ์ 30/05/2017 23:23:59 ผ่านการพิจารณา
35 นายกันต์ธนัส พิรัชย์วรณัน 31/05/2017 17:56:28 ผ่านการพิจารณา
36 นางวิรัลพัชร พิรัชย์วรณัน 31/05/2017 17:59:42 ผ่านการพิจารณา
37 นายอธิย์รัช อัศวมงคลพงษ์ 31/05/2017 22:59:43 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวสุภาวิณี นรินทรสรศักดิ์ 06/06/2017 20:24:11 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวอารี สุทธางคกูล 07/06/2017 10:42:38 ผ่านการพิจารณา
40 นายเรืองเดช สุภาพ 07/06/2017 10:47:23 ผ่านการพิจารณา
41 นายเรืองเดช สุภาพ 07/06/2017 10:47:40 ผ่านการพิจารณา
42 นายรัตนพร นพวงศ์ ณ อยุธยา 12/06/2017 14:26:26 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาววีรวรรณ ไกรสิริเดช 13/06/2017 16:13:30 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวศุทธินี วงศ์คลัง 14/06/2017 15:26:52 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวณัฐกัญญ์ กอพัฒนาชัยเจริญ 17/06/2017 10:22:08 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวกรณ์ศิร์ชญา ฤกษ์สมบูรณ์ 17/06/2017 12:10:54 ผ่านการพิจารณา
47 นายสุเทพ สิทธา 18/06/2017 22:13:40 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวเจนจิรา สิทธา 18/06/2017 22:29:14 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวเสาวนี จงวัฒนานุกูล 19/06/2017 20:01:07 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวอนุสรา คำรังสี 20/06/2017 00:01:13 ผ่านการพิจารณา
51 นางพีชญากรณ์ นิธิกุลตานนท์ 20/06/2017 13:57:19 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวภัทิรา นิมนภาโรจน์ 20/06/2017 18:46:59 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวณัฐชรัตน์ โพธิพงษ์ณัช 23/06/2017 15:56:46 ผ่านการพิจารณา
54 นางพัชรินทร์ พฤติกุล 25/06/2017 10:54:45 ผ่านการพิจารณา
55 นางสาวอุบล ใจกล่ำ 27/06/2017 04:06:45 ผ่านการพิจารณา
56 นายณัฐกร อนุกูลประเสริฐ 27/06/2017 10:29:29 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวกฤตผล เขมกวัฒน์ 27/06/2017 12:18:00 ผ่านการพิจารณา