ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 05/04/2017 11:29:36 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวศศิกร ตีรสวัสดิชัย 06/04/2017 14:16:44 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปรียารัตน์ ฉัตรเทียนทอง 10/04/2017 00:37:17 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 13/04/2017 17:56:11 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวจิณณพัธ รัตนกุล 17/04/2017 12:17:43 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวณัชร สยามวาลา 18/04/2017 09:38:18 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวยุวดี รัตนพนัง 18/04/2017 14:48:32 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวนพรัตน์ สระบัว 18/04/2017 18:55:51 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวกฤตินี พงษ์ธนเลิศ 19/04/2017 00:36:39 ผ่านการพิจารณา
10 นางปริมภัคพรรณ ทองมากศศิรัตน์ 19/04/2017 15:16:04 ผ่านการพิจารณา
11 นายสรนภ สุทธศิริ 19/04/2017 16:57:02 ผ่านการพิจารณา
12 นางนันทนา สุทธศิริ 19/04/2017 18:12:10 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวฐิตินันท์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 19/04/2017 21:51:10 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวดาริน คงสัจวิวัฒน์ 21/04/2017 15:07:03 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวอภันตรี สมบัติทวี 02/05/2017 09:44:09 ผ่านการพิจารณา
16 นางวนิดา สมฤทธิ์ 06/05/2017 12:04:43 ผ่านการพิจารณา
17 นายวรศักดิ์ สมฤทธิ์ 06/05/2017 12:12:16 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวรัตนพร สมณะ 08/05/2017 20:03:06 ผ่านการพิจารณา
19 นายธรรม์ อ๋างสกุล 10/05/2017 11:17:06 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวอารณีย์ ศุภสินธุ์ 10/05/2017 12:39:24 ผ่านการพิจารณา
21 นางอุษาสวาท สุขวัฒนะ 15/05/2017 11:19:35 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวอัมหริกา ชูอำนาจ 15/05/2017 15:53:57 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร 17/05/2017 10:30:52 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวดารุณี สมศรี 18/05/2017 09:10:52 ผ่านการพิจารณา
25 นายปริญญ์ ลิ้นฤาษี 30/05/2017 22:30:25 ผ่านการพิจารณา
26 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 30/05/2017 23:12:52 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวเพ็ญรัตน์ ชุมภูพันธ์ 30/05/2017 23:23:59 ผ่านการพิจารณา
28 นายกันต์ธนัส พิรัชย์วรณัน 31/05/2017 17:56:28 ผ่านการพิจารณา
29 นางวิรัลพัชร พิรัชย์วรณัน 31/05/2017 17:59:42 ผ่านการพิจารณา
30 นายอธิย์รัช อัศวมงคลพงษ์ 31/05/2017 22:59:43 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวสุภาวิณี นรินทรสรศักดิ์ 06/06/2017 20:24:11 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวอารี สุทธางคกูล 07/06/2017 10:42:38 ผ่านการพิจารณา
33 นายเรืองเดช สุภาพ 07/06/2017 10:47:23 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาววีรวรรณ ไกรสิริเดช 13/06/2017 16:13:30 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวศุทธินี วงศ์คลัง 14/06/2017 15:26:52 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวณัฐกัญญ์ กอพัฒนาชัยเจริญ 17/06/2017 10:22:08 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวกรณ์ศิร์ชญา ฤกษ์สมบูรณ์ 17/06/2017 12:10:54 ผ่านการพิจารณา
38 นายสุเทพ สิทธา 18/06/2017 22:13:40 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวเสาวนี จงวัฒนานุกูล 19/06/2017 20:01:07 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวอนุสรา คำรังสี 20/06/2017 00:01:13 ผ่านการพิจารณา
41 นางพีชญากรณ์ นิธิกุลตานนท์ 20/06/2017 13:57:19 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวภัทิรา นิมนภาโรจน์ 20/06/2017 18:46:59 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวณัฐชรัตน์ โพธิพงษ์ณัช 23/06/2017 15:56:46 ผ่านการพิจารณา
44 นางพัชรินทร์ พฤติกุล 25/06/2017 10:54:45 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวอุบล ใจกล่ำ 27/06/2017 04:06:45 ผ่านการพิจารณา
46 นายณัฐกร อนุกูลประเสริฐ 27/06/2017 10:29:29 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวกฤตผล เขมกวัฒน์ 27/06/2017 12:18:00 ผ่านการพิจารณา
48 นางณัฐรุจา ชัยวัฒนธรรม 28/06/2017 11:14:40 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวกรวลัย พิริยพณิช 29/06/2017 17:31:11 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวอัจจิมา จันทร์ดี 02/07/2017 11:00:27 ผ่านการพิจารณา
51 นางพิชชาภา คำเบ้า 03/07/2017 17:31:06 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวภควดี แสนหาญชัย 04/07/2017 16:24:03 ผ่านการพิจารณา
53 นายแสงหนุ่ม เชียงตุง 05/07/2017 16:26:35 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวธัญพิชชา พัตราภรณ์ 06/07/2017 13:31:43 ผ่านการพิจารณา
55 นางจรรยา ไชยพรหม 07/07/2017 22:43:39 ผ่านการพิจารณา