ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวณภัทร วัชราภรณ์ 01/04/2017 11:28:44 ผ่านการพิจารณา
2 นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 01/04/2017 11:39:01 ผ่านการพิจารณา
3 นางพิมพ์ลดา พิรัชย์วรณัน 03/04/2017 17:08:04 ผ่านการพิจารณา
4 นายสมโภช ต๊ะสุ 10/04/2017 07:45:00 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวกิ่งเกด นิยมเสน 17/04/2017 16:37:59 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวกมลนัยน์ วัฒนะจันทร์ 21/04/2017 11:45:51 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวปิยกานต์ พงษ์พิสุทธินันท์ 23/04/2017 21:07:39 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวสิริกุล จงจิตเกษม 27/04/2017 21:11:27 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวนวลปราง สินธพานนท์ 27/04/2017 21:20:46 ผ่านการพิจารณา
10 นายศิชัย วงศ์สุทธิชาติ 27/04/2017 21:41:50 ผ่านการพิจารณา
11 นายนราธิป ชัยวิสุทธิ์ 27/04/2017 21:49:48 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวพิมพ์ภัทรา บุณยปรียาเวชช์ 09/05/2017 21:12:11 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวธัญธิดา สาสุนทร 16/05/2017 10:36:36 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวหยาดพิรุณ ถาวร 26/05/2017 21:56:07 ผ่านการพิจารณา
15 นายณัชชาณัฏฐ์ โชคสกุลนิมิตร 27/05/2017 08:15:13 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวปุณยาพร ยิ้มเศรษฐี 27/05/2017 08:19:59 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวผกามาศ โชคอนันต์ตระกูล 27/05/2017 08:22:17 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวพัทธ์ธีรา พิรัชย์วรณัน 29/05/2017 21:36:30 ผ่านการพิจารณา
19 นางศรุดาภัทร บุญยัง 01/06/2017 09:12:32 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวกุสุมา กุละจันทร์เพ็ง 01/06/2017 11:18:16 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวปาริชาต เมฆกมล 12/06/2017 15:09:30 ผ่านการพิจารณา
22 นายบรรณกิจจา เชื้อยูนาน 12/06/2017 17:37:44 ผ่านการพิจารณา
23 นางนุสรา ดีพันธ์ 14/06/2017 09:54:12 ผ่านการพิจารณา
24 นางรัชดาวัลย์ ไพรวัลย์ 25/06/2017 23:00:35 ผ่านการพิจารณา
25 นางชนะกุล เฮจ 25/06/2017 23:06:23 ผ่านการพิจารณา
26 นายจตุภัทร บุญรัศมี 28/06/2017 14:27:51 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวสุชาดา หุ่นเหมล้วน 29/06/2017 21:50:51 ผ่านการพิจารณา
28 นางจารุวรรณ ฉิมเรศ 30/06/2017 17:04:41 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวพัทธนันท์ อินต๊ะสุวรรณ 01/07/2017 09:25:22 ผ่านการพิจารณา
30 นางพัชรีวรรณ อินต๊ะสุวรรณ 01/07/2017 09:35:15 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวปวีณา มีวงศ์ 04/07/2017 10:04:35 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวตรียดา ตรีมรรคา 09/07/2017 20:47:23 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวมุทริกา พฤกษาพงษ์ 11/07/2017 20:18:39 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวพวงเพชร ไทยสงค์ 12/07/2017 08:52:28 ผ่านการพิจารณา
35 นายณัชโมร แก้วกุย 12/07/2017 13:18:05 ผ่านการพิจารณา
36 นางลภัสวงศ์ สุจินตวงษ์ 13/07/2017 18:24:24 ผ่านการพิจารณา
37 นายพงศ์สรรค์ ธีราพัฒน์ 15/07/2017 15:33:12 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวพชรมน ผลงาม 15/07/2017 20:55:10 ผ่านการพิจารณา
39 นายวิรัช ทองบริสุทธิ์ 15/07/2017 21:00:52 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวกันกนิษฐ์ ฤทธิ์คำรณ 17/07/2017 21:29:30 ผ่านการพิจารณา
41 นายศิรรุศน์ สิริคุณานันท์ 22/07/2017 13:56:10 ผ่านการพิจารณา
42 นางอำพรรณ มูลคำ 23/07/2017 17:08:52 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวชมขวัญ กัญษุภชญาณ์ 29/07/2017 19:06:18 ผ่านการพิจารณา
44 นางสมร สุวรรณวัฒน์ 01/08/2017 20:53:04 ผ่านการพิจารณา
45 นายธนาโชติ ศรีคำ 02/08/2017 15:01:58 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวชนมน เรวรรณ์ 02/08/2017 23:47:47 ผ่านการพิจารณา
47 นางอินทนีย์ มุ้งเงิน 06/08/2017 09:16:28 ผ่านการพิจารณา
48 นายสมพร มุ้งเงิน 06/08/2017 09:23:09 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวสุวดี สุนทรารัณย์ 06/08/2017 12:51:43 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวภัทรมน เกิดลาภผล 06/08/2017 15:19:24 ผ่านการพิจารณา