ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


12-19 สิงหาคม 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (12-19 สิงหาคม 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวณภัทร วัชราภรณ์ 01/04/2017 11:28:44 ผ่านการพิจารณา
2 นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 01/04/2017 11:39:01 ผ่านการพิจารณา
3 นางพิมพ์ลดา พิรัชย์วรณัน 03/04/2017 17:08:04 ผ่านการพิจารณา
4 นายสมโภช ต๊ะสุ 10/04/2017 07:45:00 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวณัฐฐิณี บุญมีพิพิธ 14/04/2017 22:06:14 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวกิ่งเกด นิยมเสน 17/04/2017 16:37:59 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกมลนัยน์ วัฒนะจันทร์ 21/04/2017 11:45:51 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวปิยกานต์ พงษ์พิสุทธินันท์ 23/04/2017 21:07:39 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวสิริกุล จงจิตเกษม 27/04/2017 21:11:27 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวนวลปราง สินธพานนท์ 27/04/2017 21:20:46 ผ่านการพิจารณา
11 นายศิชัย วงศ์สุทธิชาติ 27/04/2017 21:41:50 ผ่านการพิจารณา
12 นายนราธิป ชัยวิสุทธิ์ 27/04/2017 21:49:48 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวศิรินทิพย์ พงษ์สว่าง 08/05/2017 18:00:34 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวพิมพ์ภัทรา บุณยปรียาเวชช์ 09/05/2017 21:12:11 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวธัญธิดา สาสุนทร 16/05/2017 10:36:36 ผ่านการพิจารณา
16 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 16/05/2017 11:38:09 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวหยาดพิรุณ ถาวร 26/05/2017 21:56:07 ผ่านการพิจารณา
18 นายณัชชาณัฏฐ์ โชคสกุลนิมิตร 27/05/2017 08:15:13 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวปุณยาพร ยิ้มเศรษฐี 27/05/2017 08:19:59 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวผกามาศ โชคอนันต์ตระกูล 27/05/2017 08:22:17 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวพัทธ์ธีรา พิรัชย์วรณัน 29/05/2017 21:36:30 ผ่านการพิจารณา
22 นางศรุดาภัทร บุญยัง 01/06/2017 09:12:32 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวกุสุมา กุละจันทร์เพ็ง 01/06/2017 11:18:16 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวปาริชาต เมฆกมล 12/06/2017 15:09:30 ผ่านการพิจารณา
25 นายบรรณกิจจา เชื้อยูนาน 12/06/2017 17:37:44 ผ่านการพิจารณา
26 นางนุสรา ดีพันธ์ 14/06/2017 09:54:12 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวอาทิตยา สุวี 16/06/2017 18:26:46 ผ่านการพิจารณา
28 นางรัชดาวัลย์ ไพรวัลย์ 25/06/2017 23:00:35 รอการพิจารณา
29 นางชนะกุล เฮจ 25/06/2017 23:06:23 รอการพิจารณา