ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


2-9 กันยายน 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2-9 กันยายน 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายเบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล 08/04/2017 16:05:55 ผ่านการพิจารณา
2 นายกิตติธัชช์ คำเปลว 16/04/2017 11:10:38 ผ่านการพิจารณา
3 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 17/05/2017 17:17:18 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวอภิรัตน์ ไกรสิริเดช 05/06/2017 22:08:55 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวเมธินี สารสุวรรณ 05/06/2017 22:34:12 ผ่านการพิจารณา
6 นายสิริพจน์ มาโนช 12/06/2017 12:36:33 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกุลกานต์ สัมพันธ์ปรีดา 23/06/2017 10:04:15 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวภัณฑิรา วิวิธสิริ 26/06/2017 10:21:43 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวณัฐปภัสร์ ธนาธิวัฒน์ 26/06/2017 10:49:30 ผ่านการพิจารณา
10 นายภูวดล วสุธาร 02/07/2017 08:45:26 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวณัฐพัชร์ ผาทอง 16/07/2017 23:41:02 ผ่านการพิจารณา
12 นางจารุภา อัษฎาสมบัติ 17/07/2017 22:41:09 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวกฤติยา ซ่อมประดิษฐ์ 19/07/2017 00:05:28 ผ่านการพิจารณา
14 นายไพรัชต์ สวัสดิสาระ 29/07/2017 01:37:18 ผ่านการพิจารณา
15 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 30/07/2017 09:05:40 ผ่านการพิจารณา
16 นายชตารัช ศรีดำรงรักษ์ 05/08/2017 08:47:47 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวดนิตา วัฒนสุวรรณ 07/08/2017 12:34:14 ผ่านการพิจารณา
18 นายเอลาดิ มินเกรซ 07/08/2017 12:56:08 รอการพิจารณา
19 นายณัฐกิตติ์ วรรณกิตติคุณ 07/08/2017 13:35:17 ผ่านการพิจารณา
20 นายไอยรา วงศ์เปี้ย 07/08/2017 13:45:43 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวอุษา จิรพัฒนกุล 09/08/2017 06:35:33 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวสุกัญญา สุธาทิพารักษ์ 10/08/2017 14:03:47 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวSouksathit Senesengphom 10/08/2017 16:03:39 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวMonemaly Senesengphom 10/08/2017 17:28:49 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวมนัสชนก จริตงาม 11/08/2017 07:21:48 ผ่านการพิจารณา
26 นายโฆสิทธิ์ ไชยรักษ์ถาวร 14/08/2017 10:35:17 ผ่านการพิจารณา
27 นายธนวิตต เจียมประภา 14/08/2017 22:59:40 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวศิริลักษณ์ สมนึก 16/08/2017 09:31:36 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวมนรดา บุตรแก้ว 16/08/2017 16:37:07 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวอุมาพร ปัญญา 17/08/2017 14:14:31 ผ่านการพิจารณา
31 นางภมรวรรณ คาห์ล 22/08/2017 10:08:28 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวธัลทิกร เดชาสังข์ 22/08/2017 14:00:35 รอการพิจารณา
33 นางสาวจิรดา เลิศปริสัญญู 22/08/2017 18:58:06 รอการพิจารณา
34 นางสาวอุมาพร ภูสด 23/08/2017 03:34:27 รอการพิจารณา