ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


7-14 ตุลาคม 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7-14 ตุลาคม 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 01/04/2017 21:43:50 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวมิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์ 05/04/2017 22:42:29 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวพุธชิตา ทิพยวรรณ 10/04/2017 20:11:17 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวปาริชาต สุวรรณมา 23/05/2017 13:33:43 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวอำภาวรรณ เมืองมูล 23/05/2017 16:02:11 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวลัดดา หวังชอบ 23/05/2017 16:07:00 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวศิริวัฒนา ขันธรรม 29/05/2017 19:40:26 ผ่านการพิจารณา
8 นายนคร บุญยัง 01/06/2017 09:53:35 ผ่านการพิจารณา
9 นางอริยาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 01/06/2017 14:41:39 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวณัฏฐ์พัชร์ พรหมบุตร 02/06/2017 20:02:04 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวสิรีนาท บุญคล้าย 17/06/2017 10:41:02 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวอมรรัตน์ บุญคล้าย 17/06/2017 10:46:34 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวณณัฏฐ์ บูรณะพิมพ์ 21/06/2017 10:55:01 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวชุติมา จันทร์ทองภักดี 23/06/2017 20:40:37 ผ่านการพิจารณา