ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 01/04/2017 21:43:50 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวมิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์ 05/04/2017 22:42:29 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวพุธชิตา ทิพยวรรณ 10/04/2017 20:11:17 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวปาริชาต สุวรรณมา 23/05/2017 13:33:43 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวอำภาวรรณ เมืองมูล 23/05/2017 16:02:11 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวลัดดา หวังชอบ 23/05/2017 16:07:00 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวศิริวัฒนา ขันธรรม 29/05/2017 19:40:26 ผ่านการพิจารณา
8 นางอริยาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 01/06/2017 14:41:39 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวสิรีนาท บุญคล้าย 17/06/2017 10:41:02 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวอมรรัตน์ บุญคล้าย 17/06/2017 10:46:34 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวชุติมา จันทร์ทองภักดี 23/06/2017 20:40:37 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวพรนลัท แก้วนุกูลกิจ 03/07/2017 11:01:33 ผ่านการพิจารณา
13 นายฐกร จึงสิธิโชติ 15/07/2017 08:15:42 ผ่านการพิจารณา
14 นางชณิดาพร ปานบ้านแพ้ว 23/07/2017 17:10:21 ผ่านการพิจารณา
15 นายกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์ 24/07/2017 15:13:41 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวรินภาวรวรรณ ใจกว้าง 30/07/2017 18:45:02 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 03/08/2017 19:09:28 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวณิชกมล เกตุพันธุ์ 06/08/2017 14:01:22 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาววรวรรณ วงศ์ยืน 06/08/2017 19:46:32 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวสภาวรรณ เวชการณ์ 16/08/2017 22:17:12 ผ่านการพิจารณา
21 นายวิชัย มงคลมหาลาภ 22/08/2017 17:56:35 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวนิตยา ด้วงมะโน 01/09/2017 17:37:12 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวณิชารัศมิ์ พรพัฒนาธนกุล 07/09/2017 23:01:03 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวกานตินันท์ ฉาวเกียรติ 07/09/2017 23:38:17 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวพีรดา แก้วสิงห์คำ 08/09/2017 05:23:15 ผ่านการพิจารณา
26 นายภูดิศ อุ่นใจ 08/09/2017 11:47:25 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวณัฐชรัตน์ โพธิพงษ์ณัช 08/09/2017 15:07:50 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวธนพร หิรัญเลิศประเสริฐ 08/09/2017 19:03:50 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวพิมลมาศ วรณิชกุล 09/09/2017 08:24:39 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวสุวภัทร พงษ์พิสุทธินันท์ 09/09/2017 10:46:15 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 09/09/2017 18:01:50 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาววรรณา เอกตะ 09/09/2017 22:09:35 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวรชยา ญาดารชตนนท์ 10/09/2017 01:19:59 ไม่ผ่านการพิจารณา
34 นายโชคชัย กาญจนกูล 10/09/2017 20:29:17 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 10/09/2017 22:54:19 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวแสงแก้ว บงกชมาศ 12/09/2017 16:53:45 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวภามุก วรุตมะกุล 13/09/2017 19:42:14 ผ่านการพิจารณา
38 นางชุรดา อินทรัตน์ 13/09/2017 22:23:14 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 15/09/2017 14:37:38 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวกนิษฐา สุคนธหงส์ 15/09/2017 15:47:42 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวชดาพร ปาหลวง 15/09/2017 16:07:13 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวกุลนาถ จายเรือน 17/09/2017 19:57:07 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญบา 18/09/2017 07:06:53 ผ่านการพิจารณา
44 นางสุนันท์ กระโจมทอง 18/09/2017 07:17:47 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวเบญจวรรณ แก้ววิเศษ 18/09/2017 07:52:12 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวทิพย์วจี เอนกนวล 18/09/2017 22:06:03 ผ่านการพิจารณา
47 นายวุฒิพงศ์ วรวิสุทธิกูล 19/09/2017 11:51:33 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวพรวรินท์ จับใจนาย 19/09/2017 16:04:56 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวธัญฐภัสร์ ศิริปัญญานุกูล 20/09/2017 21:04:22 ผ่านการพิจารณา
50 นายธเนศ พงษ์อัชฌา 22/09/2017 18:05:02 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวเกตน์รัชต์ เพ็ญสิริรัชต์ 22/09/2017 21:04:41 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ 23/09/2017 13:03:27 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวฐานิญา อนิลหงษ์ 23/09/2017 20:06:40 ผ่านการพิจารณา
54 นางละไมทิพย์ อนิลหงษ์ 23/09/2017 20:15:41 ผ่านการพิจารณา
55 นางสาวปภาอร กถารังสิพร 23/09/2017 20:28:23 ผ่านการพิจารณา
56 นายสุทธิพล จินดาพล 27/09/2017 07:47:12 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวเบญญาภา อารยพัฒนกุล 27/09/2017 17:18:17 ผ่านการพิจารณา
58 นายอภิเชษฐ์ จันมีอ้น 30/09/2017 15:49:16 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวธนาภรณ์ คำมีสว่าง 30/09/2017 19:38:29 ผ่านการพิจารณา
60 นางสาวกนกวรรณ แก้ววานิช 01/10/2017 21:33:34 ผ่านการพิจารณา
61 นายกานต์ เลิศปริสัญญู 03/10/2017 01:10:06 ผ่านการพิจารณา
62 นางสาวอัจฉรา เจนระฆังทอง 03/10/2017 14:38:33 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวนันทวรรณ ประมวญพิสุทธิ์ 03/10/2017 16:52:59 ผ่านการพิจารณา
64 นายบุญชัย สุขุมธรรมรัตน์ 03/10/2017 21:06:44 ผ่านการพิจารณา
65 นางสาวพรรณพิมพ์ วงศ์พรภักดี 04/10/2017 11:51:49 ผ่านการพิจารณา
66 นางสาวศิโรรัตน์ วิเศษวิทย์สกุล 06/10/2017 13:37:03 ผ่านการพิจารณา