ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


7-14 ตุลาคม 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (7-14 ตุลาคม 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 01/04/2017 21:43:50 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวมิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์ 05/04/2017 22:42:29 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวพุธชิตา ทิพยวรรณ 10/04/2017 20:11:17 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวปาริชาต สุวรรณมา 23/05/2017 13:33:43 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวอำภาวรรณ เมืองมูล 23/05/2017 16:02:11 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวลัดดา หวังชอบ 23/05/2017 16:07:00 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวศิริวัฒนา ขันธรรม 29/05/2017 19:40:26 ผ่านการพิจารณา
8 นายนคร บุญยัง 01/06/2017 09:53:35 ผ่านการพิจารณา
9 นางอริยาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 01/06/2017 14:41:39 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวสิรีนาท บุญคล้าย 17/06/2017 10:41:02 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอมรรัตน์ บุญคล้าย 17/06/2017 10:46:34 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวณณัฏฐ์ บูรณะพิมพ์ 21/06/2017 10:55:01 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวชุติมา จันทร์ทองภักดี 23/06/2017 20:40:37 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวพรนลัท แก้วนุกูลกิจ 03/07/2017 11:01:33 ผ่านการพิจารณา
15 นายฐกร จึงสิธิโชติ 15/07/2017 08:15:42 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวนันทวรรณ ประมวญพิสุทธิ์ 15/07/2017 09:59:57 ผ่านการพิจารณา
17 นางชณิดาพร ปานบ้านแพ้ว 23/07/2017 17:10:21 ผ่านการพิจารณา
18 นายกิตติพงศ์ อักษรานุวงศ์ 24/07/2017 15:13:41 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวปิยนันท์ เย็นจิตต์ 27/07/2017 13:47:03 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวรินภาวรวรรณ ใจกว้าง 30/07/2017 18:45:02 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 03/08/2017 19:09:28 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวณิชกมล เกตุพันธุ์ 06/08/2017 14:01:22 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาววรวรรณ วงศ์ยืน 06/08/2017 19:46:32 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวสภาวรรณ เวชการณ์ 16/08/2017 22:17:12 ผ่านการพิจารณา
25 นายวิชัย มงคลมหาลาภ 22/08/2017 17:56:35 รอการพิจารณา
26 นางศิริ วัฒนธีรางกูร 23/08/2017 09:55:03 รอการพิจารณา