ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


11-18 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11-18 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวณิชารัศมิ์ พรพัฒนาธนกุล 03/04/2017 22:41:50 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวปิยะพร สุขศรี 06/04/2017 10:04:29 ผ่านการพิจารณา
3 นายสมคิด แสงสุรีย์กุลกิจ 06/04/2017 10:11:57 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวมนัญญา สถิตย์ภูมิ 16/04/2017 20:03:00 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวมัณฑนา เหมืองอุ่น 20/04/2017 15:21:32 ผ่านการพิจารณา
6 นายโกศล อาชวสิริพันธ์ 20/04/2017 17:07:05 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวดุษฎี สืบแสงอินทร์ 20/04/2017 17:12:39 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาววิญาณี พุฒิอนันต์ 09/05/2017 13:21:56 ผ่านการพิจารณา
9 นางสุพัตรา หน่อแก้ว 26/05/2017 01:24:15 ผ่านการพิจารณา
10 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 07/07/2017 19:00:34 ผ่านการพิจารณา
11 นางเกษร จันทร์ศิริโยธิน 07/07/2017 19:09:25 ผ่านการพิจารณา
12 นางดารนี วงศ์โชติวัฒนา 07/07/2017 19:14:07 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวกรกมล คีรีวงศ์ 11/07/2017 15:40:48 ผ่านการพิจารณา
14 นางยุวดี กิตติปัญญางาม 17/07/2017 20:23:09 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวมัณฑนา เหมืองอุ่น 01/08/2017 09:30:05 ผ่านการพิจารณา
16 นายณธทร พิมลจินดา 01/08/2017 20:31:40 ผ่านการพิจารณา
17 นางจารุนาถ สุวรรณเลิศ 01/08/2017 20:42:15 ผ่านการพิจารณา
18 นายกมล พูลสวัสดิ์ 01/08/2017 20:48:30 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวอันนา ใบมงคล 13/08/2017 23:22:29 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวนงลักษณ์ วงศ์จันทรมา 16/08/2017 19:29:58 ผ่านการพิจารณา
21 นางสายสุนีย์ สารการณ์ 16/08/2017 19:36:23 ผ่านการพิจารณา
22 นางดมิตา โตเดชนิติกุล 17/08/2017 17:45:05 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวนิชานันท์ จันทรวิสุทธิ์เลิศ 17/08/2017 18:48:27 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวสุดารัตน์ เสาวกูล 18/08/2017 13:20:56 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาววาทินี นุชนารถ 18/08/2017 13:29:34 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวพลอยปภัส ฝังรักษ์ 18/08/2017 13:38:46 ผ่านการพิจารณา
27 นางสุรีย์พร เหลี่ยมสมบัติ 18/08/2017 13:46:58 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวปาริฉัตร แสนสระดี 18/08/2017 13:52:12 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวสุมาลี แซ่กอ 18/08/2017 13:57:48 ผ่านการพิจารณา
30 นางสุรัตน์ ศักดิ์อุดมไชย 26/08/2017 22:23:58 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 29/08/2017 09:11:52 ผ่านการพิจารณา
32 นางรุ่งวิวา ลาวัณย์รัตนากุล 07/09/2017 22:51:43 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวกิ่งกมล เกตุหนู 08/09/2017 08:47:32 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวสิรภัทร ศิริพัฒน์ 08/09/2017 09:39:45 ผ่านการพิจารณา
35 นางรื่นฤดี พรหมลิขิตชัย 08/09/2017 13:57:40 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวนริศรา พลับพลาทอง 13/09/2017 09:24:49 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวปุญญาดา เขียวสุทธิ 16/09/2017 04:38:45 ผ่านการพิจารณา