ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวปิยะพร สุขศรี 06/04/2017 10:04:29 ผ่านการพิจารณา
2 นายสมคิด แสงสุรีย์กุลกิจ 06/04/2017 10:11:57 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวมนัญญา สถิตย์ภูมิ 16/04/2017 20:03:00 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวมัณฑนา เหมืองอุ่น 20/04/2017 15:21:32 ผ่านการพิจารณา
5 นายโกศล อาชวสิริพันธ์ 20/04/2017 17:07:05 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวดุษฎี สืบแสงอินทร์ 20/04/2017 17:12:39 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาววิญาณี พุฒิอนันต์ 09/05/2017 13:21:56 ผ่านการพิจารณา
8 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 07/07/2017 19:00:34 ผ่านการพิจารณา
9 นางเกษร จันทร์ศิริโยธิน 07/07/2017 19:09:25 ผ่านการพิจารณา
10 นางดารนี วงศ์โชติวัฒนา 07/07/2017 19:14:07 ผ่านการพิจารณา
11 นางยุวดี กิตติปัญญางาม 17/07/2017 20:23:09 ผ่านการพิจารณา
12 นางจารุนาถ สุวรรณเลิศ 01/08/2017 20:42:15 ผ่านการพิจารณา
13 นายกมล พูลสวัสดิ์ 01/08/2017 20:48:30 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวอันนา ใบมงคล 13/08/2017 23:22:29 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวนงลักษณ์ วงศ์จันทรมา 16/08/2017 19:29:58 ผ่านการพิจารณา
16 นางสายสุนีย์ สารการณ์ 16/08/2017 19:36:23 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวนิชานันท์ จันทรวิสุทธิ์เลิศ 17/08/2017 18:48:27 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวสุดารัตน์ เสาวกูล 18/08/2017 13:20:56 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาววาทินี นุชนารถ 18/08/2017 13:29:34 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวพลอยปภัส ฝังรักษ์ 18/08/2017 13:38:46 ผ่านการพิจารณา
21 นางสุรีย์พร เหลี่ยมสมบัติ 18/08/2017 13:46:58 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวปาริฉัตร แสนสระดี 18/08/2017 13:52:12 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวสุมาลี แซ่กอ 18/08/2017 13:57:48 ผ่านการพิจารณา
24 นางสุรัตน์ ศักดิ์อุดมไชย 26/08/2017 22:23:58 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 29/08/2017 09:11:52 ผ่านการพิจารณา
26 นางรุ่งวิวา ลาวัณย์รัตนากุล 07/09/2017 22:51:43 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวกิ่งกมล เกตุหนู 08/09/2017 08:47:32 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวสิรภัทร ศิริพัฒน์ 08/09/2017 09:39:45 ผ่านการพิจารณา
29 นางรื่นฤดี พรหมลิขิตชัย 08/09/2017 13:57:40 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวปุญญาดา เขียวสุทธิ 16/09/2017 04:38:45 ผ่านการพิจารณา
31 นายภีมคมน์ สิทธิ์วรางค์กุล 20/09/2017 16:51:06 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวประไพพรรณ สุขจีระเดช 27/09/2017 08:16:48 ผ่านการพิจารณา
33 นางอลิตา จันทรมังกร 02/10/2017 10:17:58 ผ่านการพิจารณา
34 นางณัฏฐ์กานต์ รักนาค 02/10/2017 10:32:15 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวปาริฉัตร ลาภอดิศร 03/10/2017 16:34:20 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวกนกอร พิบูลอาลักษณ์ 03/10/2017 23:29:01 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวประภา สุธีรวัฒนานนท์ 06/10/2017 00:09:47 ผ่านการพิจารณา
38 นางเสาวภา ทองนิ่ม 06/10/2017 22:25:11 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาววัฒนาวรรณ อัศเวศน์ 07/10/2017 15:14:23 ผ่านการพิจารณา
40 นายกฤษณะ สุขสมทรัพย์ 07/10/2017 18:58:40 ผ่านการพิจารณา
41 นายสุรทัศน์ พงษ์นิกร 10/10/2017 16:17:13 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวณิชา ตัณฑวณิช 13/10/2017 11:56:27 ผ่านการพิจารณา
43 นางธนพร มุราตะ 14/10/2017 18:52:34 ผ่านการพิจารณา
44 นายชุมพล ประคองศิลป์ 15/10/2017 21:59:13 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวภาสพิชญ์ อิทธิอนันต์กุล 18/10/2017 21:31:12 ผ่านการพิจารณา
46 นางขวัญจิต อินเหยี่ยว 19/10/2017 11:21:16 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวทิพากร ตีรสวัสดิชัย 20/10/2017 15:45:51 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวสุกัญญา ม่วงพุ่ม 20/10/2017 20:13:12 ผ่านการพิจารณา
49 นายนิรันดร์ สันติสุนทรวัฒน์ 21/10/2017 15:24:20 ผ่านการพิจารณา
50 นายธนภัทร อนันต์ลักษณ์การ 25/10/2017 22:23:57 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวอาจรีย์ อนันต์ลักษณ์การ 25/10/2017 22:36:30 ผ่านการพิจารณา
52 นายปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์ 26/10/2017 21:32:24 ผ่านการพิจารณา
53 นายเฉลิมเกียรติ อินทร์นอก 27/10/2017 14:50:50 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวกนกวรรณ โพธิกุล 27/10/2017 19:18:32 ผ่านการพิจารณา
55 นางสาวรังสิตา ตันสุริยวงษ์ 27/10/2017 21:09:45 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวจารุวรรณ กาญจนสิริอังกูร 29/10/2017 10:20:19 ผ่านการพิจารณา
57 นางชัชสรัล พรอล 29/10/2017 11:47:06 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาววิไล ตั้งตระกูลพาณิช 02/11/2017 13:54:38 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวพิมพ์วลัญช์ เตไชยกูล 07/11/2017 08:55:41 ผ่านการพิจารณา
60 นายชุติพงศ์ แสงขาว 07/11/2017 19:31:32 ผ่านการพิจารณา
61 นางสาวสุมาภา ศิริพานิชกร 08/11/2017 10:50:11 ผ่านการพิจารณา