ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


11-18 พฤศจิกายน 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (11-18 พฤศจิกายน 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวณิชารัศมิ์ พรพัฒนาธนกุล 03/04/2017 22:41:50 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวปิยะพร สุขศรี 06/04/2017 10:04:29 ผ่านการพิจารณา
3 นายสมคิด แสงสุรีย์กุลกิจ 06/04/2017 10:11:57 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวมนัญญา สถิตย์ภูมิ 16/04/2017 20:03:00 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวมัณฑนา เหมืองอุ่น 20/04/2017 15:21:32 ผ่านการพิจารณา
6 นายโกศล อาชวสิริพันธ์ 20/04/2017 17:07:05 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวดุษฎี สืบแสงอินทร์ 20/04/2017 17:12:39 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาววิญาณี พุฒิอนันต์ 09/05/2017 13:21:56 ผ่านการพิจารณา
9 นางสุพัตรา หน่อแก้ว 26/05/2017 01:24:15 ผ่านการพิจารณา