ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


2-9 ธันวาคม 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2-9 ธันวาคม 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาววัชราภรณ์ สายสอน 10/04/2017 13:28:32 ผ่านการพิจารณา
2 นายคฑาภาค เตชะกุลตระการ 18/04/2017 15:07:18 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาววิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ 18/04/2017 15:12:38 ผ่านการพิจารณา
4 นางสุทธิพร ตรีเพชรกล้า 09/05/2017 22:50:09 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวพิรดา จุรารักษ์พงศ์ 12/05/2017 16:12:01 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวสุภัทรา อติโพธิ 15/05/2017 15:26:08 ผ่านการพิจารณา
7 นายวุฒิพงศ์ วรวิสุทธิกูล 16/05/2017 09:29:54 ผ่านการพิจารณา
8 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 16/05/2017 11:43:10 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล 05/06/2017 15:20:12 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาววิภาสิริ ผ่องเมฆินทร์ 05/06/2017 17:25:21 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวมินิดา สุขสนิท 05/06/2017 17:32:24 ผ่านการพิจารณา
12 นางอรสิริ วงศ์สุวรรณ์ 10/06/2017 20:13:20 ผ่านการพิจารณา
13 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 11/06/2017 07:31:10 รอการพิจารณา
14 นายภูวดล วสุธาร 11/06/2017 13:13:51 ผ่านการพิจารณา
15 นายวิทยา สุริยาสถาพร 11/06/2017 13:42:16 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวนีรนุช ปฐวีบดีศร 13/06/2017 14:01:54 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวพริ้มเพรา สุนากร 21/06/2017 10:45:01 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาววรดา สมบุญตนนท์ 26/06/2017 10:05:21 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาววิรัลฐิตา ธนถาวรสวัสดิ์ 26/06/2017 15:38:34 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวสายสุนีย์ จงสถิตย์กุล 29/06/2017 04:28:43 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาววีริศา จริตชอบ 29/06/2017 14:50:06 ผ่านการพิจารณา
22 นางสุปราณี จุรารักษ์พงศ์ 06/07/2017 17:37:30 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวอาทิตยา สีเทศ 13/07/2017 15:06:36 ผ่านการพิจารณา
24 นายจตุรงค์ ศิริพานิชกร 17/07/2017 18:39:43 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวเสาวภา บุญเสาวภาคย์ 23/07/2017 23:15:42 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวหทัยณัฐ ตันติเมธางกูร 01/08/2017 22:13:05 ผ่านการพิจารณา
27 นายสิทธิชัย สวัสดี 13/08/2017 08:16:05 ผ่านการพิจารณา