ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


2 - 9 ธันวาคม 2560 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (2 - 9 ธันวาคม 2560)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาววัชราภรณ์ สายสอน 10/04/2017 13:28:32 ผ่านการพิจารณา
2 นายคฑาภาค เตชะกุลตระการ 18/04/2017 15:07:18 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาววิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ 18/04/2017 15:12:38 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวพิรดา จุรารักษ์พงศ์ 12/05/2017 16:12:01 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวสุภัทรา อติโพธิ 15/05/2017 15:26:08 ผ่านการพิจารณา
6 นายวุฒิพงศ์ วรวิสุทธิกูล 16/05/2017 09:29:54 ผ่านการพิจารณา
7 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 16/05/2017 11:43:10 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล 05/06/2017 15:20:12 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาววิภาสิริ ผ่องเมฆินทร์ 05/06/2017 17:25:21 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวมินิดา สุขสนิท 05/06/2017 17:32:24 ผ่านการพิจารณา
11 นางอรสิริ วงศ์สุวรรณ์ 10/06/2017 20:13:20 ผ่านการพิจารณา
12 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 11/06/2017 07:31:10 รอการพิจารณา
13 นายภูวดล วสุธาร 11/06/2017 13:13:51 ผ่านการพิจารณา
14 นายวิทยา สุริยาสถาพร 11/06/2017 13:42:16 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวนีรนุช ปฐวีบดีศร 13/06/2017 14:01:54 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวพริ้มเพรา สุนากร 21/06/2017 10:45:01 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาววรดา สมบุญตนนท์ 26/06/2017 10:05:21 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาววิรัลฐิตา ธนถาวรสวัสดิ์ 26/06/2017 15:38:34 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวสายสุนีย์ จงสถิตย์กุล 29/06/2017 04:28:43 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาววีริศา จริตชอบ 29/06/2017 14:50:06 ผ่านการพิจารณา
21 นางสุปราณี จุรารักษ์พงศ์ 06/07/2017 17:37:30 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวอาทิตยา สีเทศ 13/07/2017 15:06:36 ผ่านการพิจารณา
23 นายจตุรงค์ ศิริพานิชกร 17/07/2017 18:39:43 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวเสาวภา บุญเสาวภาคย์ 23/07/2017 23:15:42 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวหทัยณัฐ ตันติเมธางกูร 01/08/2017 22:13:05 ผ่านการพิจารณา
26 นายสิทธิชัย สวัสดี 13/08/2017 08:16:05 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวเนตรระวี อิศราดิสัยกุล 24/08/2017 23:20:16 ผ่านการพิจารณา
28 นายสิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง 25/08/2017 22:43:56 ผ่านการพิจารณา
29 นายณัตฐ์ วิโรจน์โภคา 31/08/2017 00:50:32 ผ่านการพิจารณา
30 นายณัฐฌาน ดุสิตานนท์ 03/09/2017 21:38:14 ผ่านการพิจารณา
31 นางรัตยา หริณวรรณ 07/09/2017 13:25:45 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวเขมิกา สุวรรณโณ 08/09/2017 11:56:04 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวปริสสา สายาลักษณ์ 08/09/2017 12:21:06 ผ่านการพิจารณา
34 นายธฤต โอภาสวงศ์ 08/09/2017 13:41:18 ผ่านการพิจารณา
35 นางสุธนี ชยางพัทธ์ 08/09/2017 13:47:13 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวธิติมา จันทมงคล 10/09/2017 17:37:27 ผ่านการพิจารณา
37 นางสมสุข เรืองรักษ์ลิขิต 11/09/2017 17:55:16 ผ่านการพิจารณา
38 นางสุขใจ เอี่ยมสำอางค์ 11/09/2017 20:15:32 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวมสธร เห็นใจชน 13/09/2017 10:35:41 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาววรินทร ชนิตว์ธนาภา 13/09/2017 18:54:38 ผ่านการพิจารณา
41 นางวันเพ็ญ ชือศรี 15/09/2017 12:59:42 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวมณฑิรา อินต๊ะสอน 17/09/2017 21:45:08 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร 17/09/2017 21:56:39 ผ่านการพิจารณา
44 นางวีทิพ สุวรรณกิจ 19/09/2017 21:44:55 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวระพีภัทร คูนลินทิพย์ 29/09/2017 10:19:56 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวธนิฎฐา ก้อนคำ 05/10/2017 22:24:11 ผ่านการพิจารณา
47 นายพงศธร ณีศะนันท์ 06/10/2017 11:13:43 ผ่านการพิจารณา
48 นางอิสสรา ทองสุข 06/10/2017 17:30:23 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวจันทรา พงศ์ศรี 13/10/2017 15:27:35 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ 15/10/2017 23:21:27 ผ่านการพิจารณา
51 นางนลินาถ จ่าภา 18/10/2017 08:10:53 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวพชร จ่าภา 18/10/2017 08:16:32 ผ่านการพิจารณา
53 นางจรัสศรี วิวัฒน์ 19/10/2017 15:32:02 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวศุภิกา จันทวานิช 19/10/2017 22:57:06 ผ่านการพิจารณา