ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

:

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined offset: 0

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: web/listname.php

Line Number: 4

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายคฑาภาค เตชะกุลตระการ 18/04/2017 15:07:18 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาววิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ 18/04/2017 15:12:38 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวพิรดา จุรารักษ์พงศ์ 12/05/2017 16:12:01 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวสุภัทรา อติโพธิ 15/05/2017 15:26:08 ผ่านการพิจารณา
5 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 16/05/2017 11:43:10 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวกันยามาส มาลีถาวรกุล 05/06/2017 15:20:12 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาววิภาสิริ ผ่องเมฆินทร์ 05/06/2017 17:25:21 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวมินิดา สุขสนิท 05/06/2017 17:32:24 ผ่านการพิจารณา
9 นางอรสิริ วงศ์สุวรรณ์ 10/06/2017 20:13:20 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวนีรนุช ปฐวีบดีศร 13/06/2017 14:01:54 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาววรดา สมบุญตนนท์ 26/06/2017 10:05:21 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาววิรัลฐิตา ธนถาวรสวัสดิ์ 26/06/2017 15:38:34 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวสายสุนีย์ จงสถิตย์กุล 29/06/2017 04:28:43 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาววีริศา จริตชอบ 29/06/2017 14:50:06 ผ่านการพิจารณา
15 นางสุปราณี จุรารักษ์พงศ์ 06/07/2017 17:37:30 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวอาทิตยา สีเทศ 13/07/2017 15:06:36 ผ่านการพิจารณา
17 นายจตุรงค์ ศิริพานิชกร 17/07/2017 18:39:43 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวเสาวภา บุญเสาวภาคย์ 23/07/2017 23:15:42 ผ่านการพิจารณา
19 นายสิทธิชัย สวัสดี 13/08/2017 08:16:05 ผ่านการพิจารณา
20 นายสิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง 25/08/2017 22:43:56 ผ่านการพิจารณา
21 นายณัตฐ์ วิโรจน์โภคา 31/08/2017 00:50:32 ผ่านการพิจารณา
22 นางรัตยา หริณวรรณ 07/09/2017 13:25:45 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวเขมิกา สุวรรณโณ 08/09/2017 11:56:04 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวปริสสา สายาลักษณ์ 08/09/2017 12:21:06 ผ่านการพิจารณา
25 นายธฤต โอภาสวงศ์ 08/09/2017 13:41:18 ผ่านการพิจารณา
26 นางสุธนี ชยางพัทธ์ 08/09/2017 13:47:13 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวธิติมา จันทมงคล 10/09/2017 17:37:27 ผ่านการพิจารณา
28 นางสุขใจ เอี่ยมสำอางค์ 11/09/2017 20:15:32 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวมสธร เห็นใจชน 13/09/2017 10:35:41 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาววรินทร ชนิตว์ธนาภา 13/09/2017 18:54:38 ผ่านการพิจารณา
31 นางวันเพ็ญ ชือศรี 15/09/2017 12:59:42 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวมณฑิรา อินต๊ะสอน 17/09/2017 21:45:08 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวศิริเพ็ญ ดาบเพชร 17/09/2017 21:56:39 ผ่านการพิจารณา
34 นางวีทิพ สุวรรณกิจ 19/09/2017 21:44:55 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวธนิฎฐา ก้อนคำ 05/10/2017 22:24:11 ผ่านการพิจารณา
36 นายพงศธร ณีศะนันท์ 06/10/2017 11:13:43 ผ่านการพิจารณา
37 นางอิสสรา ทองสุข 06/10/2017 17:30:23 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวจันทรา พงศ์ศรี 13/10/2017 15:27:35 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ 15/10/2017 23:21:27 ผ่านการพิจารณา
40 นางนลินาถ จ่าภา 18/10/2017 08:10:53 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวพชร จ่าภา 18/10/2017 08:16:32 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวศุภิกา จันทวานิช 19/10/2017 22:57:06 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวพิญญานันท์ บุณยปรียาเวชช์ 20/10/2017 23:43:59 ผ่านการพิจารณา
44 นายณฐพล ถั่วทอง 21/10/2017 00:05:04 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวชัชวรรณ นุตพันธ์พิสุทธิ์ 24/10/2017 18:41:07 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวชลธิชา แต้อารักษ์ 24/10/2017 18:46:59 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวนพมล ทรัพย์พาณิชย์ 24/10/2017 18:48:02 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวพิมประไพ แต้อารักษ์ 24/10/2017 18:56:14 ผ่านการพิจารณา
49 นางอัจฉรา สืบอ้าย 25/10/2017 08:03:27 ผ่านการพิจารณา
50 นายพลบูรณ์ สอทิพย์ 25/10/2017 13:09:51 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวนารีนาถ ปรีชา 25/10/2017 14:04:52 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวช่อทิพย์ รัตนกนกสิน 27/10/2017 10:42:36 ผ่านการพิจารณา
53 นายพิชัย มาศวิจิตร 27/10/2017 10:57:01 ผ่านการพิจารณา
54 นางอภิญญา รุ่งกิตติธนากร 29/10/2017 22:00:20 ผ่านการพิจารณา
55 นายโอภาส ขุลี 03/11/2017 14:46:15 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวศุภิสรา พรหมเสน 05/11/2017 18:57:38 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ 07/11/2017 13:10:30 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาวอุษา จิรพัฒนกุล 07/11/2017 14:42:01 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวชุติมา หงษ์วิเศษ 07/11/2017 15:01:27 ผ่านการพิจารณา
60 นายสินธร ใจกว้าง 09/11/2017 17:00:05 ผ่านการพิจารณา
61 นางสาวนิพาดา ปันแจ้ 11/11/2017 11:08:11 ผ่านการพิจารณา
62 พระมานพ หงษ์พันธ์ 11/11/2017 21:11:50 ผ่านการพิจารณา
63 นางพันทวี เสี้ยวยิ้ม 14/11/2017 13:15:58 ผ่านการพิจารณา
64 นางสาวกฤตยา พันธ์ชนะ 15/11/2017 13:24:18 ผ่านการพิจารณา
65 นางสาวอรุณี แย้มแฟง 15/11/2017 19:25:26 ผ่านการพิจารณา
66 นางเพลินพิศ ศรีสุพรรณ์ 17/11/2017 21:13:15 ผ่านการพิจารณา
67 นายพรรษา สุภาพพานิช 20/11/2017 08:59:45 ผ่านการพิจารณา
68 นางสาวสุดารัตน์ วาจาพัฒนา 23/11/2017 10:09:20 ผ่านการพิจารณา
69 นางปาณิศา โชติวัฒนกุล 23/11/2017 11:57:32 ผ่านการพิจารณา
70 นางสาวขวัญฤทัย ชัยศรีสวัสดิ์ 24/11/2017 15:51:20 ผ่านการพิจารณา
71 นางภมรวรรณ คาห์ล 26/11/2017 15:19:13 ผ่านการพิจารณา
72 นางสาวขวัญเรือน โลหากาศ 26/11/2017 21:32:53 ผ่านการพิจารณา
73 นางพิมมดา วงค์คำปัน 28/11/2017 08:57:32 ผ่านการพิจารณา
74 นางสมสุข เรืองรักษ์ลิขิต 28/11/2017 14:58:50 ผ่านการพิจารณา
75 นางสาวธนภร นาครินทร์ 01/12/2017 12:05:00 ผ่านการพิจารณา