ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 (14 คืน 15 วัน) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 01/04/2017 21:38:02 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวมิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์ 05/04/2017 22:29:28 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวศิริวัฒนา ขันธรรม 29/05/2017 20:13:46 ผ่านการพิจารณา
4 นางอริยาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 01/06/2017 14:52:22 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวดวงทิพย์ ไกรสิริเดช 07/06/2017 18:43:50 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวพงษ์จันทร์ วงศ์ประทีปศิริ 20/06/2017 19:33:39 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 24/06/2017 21:04:38 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 22/07/2017 05:29:02 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 29/07/2017 18:55:58 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาววิไล ตั้งตระกูลพาณิช 06/08/2017 21:27:26 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอังคณา ศรสวัสดิ์ 18/09/2017 17:31:25 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 15/10/2017 16:12:52 ผ่านการพิจารณา
13 นายมานพ หงษ์พันธ์ 11/11/2017 21:21:56 ไม่ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวอภิรัตน์ ไกรสิริเดช 03/12/2017 19:36:19 ผ่านการพิจารณา
15 นายอริยวัฒน์ พันธ์มณี 03/12/2017 19:45:26 ผ่านการพิจารณา