ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 (14 คืน 15 วัน) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (18 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 01/04/2017 21:38:02 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวมิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์ 05/04/2017 22:29:28 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวอังคณา ศรสวัสดิ์ 25/04/2017 12:59:23 รอการพิจารณา
4 นางสาวศิริวัฒนา ขันธรรม 29/05/2017 20:13:46 ผ่านการพิจารณา
5 นางอริยาภรณ์ พงษ์ไพบูลย์ 01/06/2017 14:52:22 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวดวงทิพย์ ไกรสิริเดช 07/06/2017 18:43:50 รอการพิจารณา
7 นางสาวพงษ์จันทร์ วงศ์ประทีปศิริ 20/06/2017 19:33:39 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 24/06/2017 21:04:38 รอการพิจารณา
9 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 22/07/2017 05:29:02 รอการพิจารณา
10 นางสาวชนิกานต์ รุจจนเวท 29/07/2017 18:55:58 รอการพิจารณา