ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


25 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 (7 คืน 8 วัน) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายภูมิรัตน์ รังคสิริ 04/04/2017 21:08:30 รอการพิจารณา
2 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 07/04/2017 16:16:37 รอการพิจารณา
3 นายวิชิต ชูโพธิ์ 12/04/2017 00:20:50 รอการพิจารณา
4 นางอธิกานต์ ภานุมาศเมธี 12/04/2017 10:53:24 รอการพิจารณา
5 นายผกาชาติ สุคนธ์ 13/04/2017 21:06:39 รอการพิจารณา
6 นางสาวปิยา จุรารักษ์พงศ์ 19/04/2017 08:06:45 รอการพิจารณา
7 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 29/04/2017 20:52:14 รอการพิจารณา
8 นายวุฒิพงศ์ วรวิสุทธิกูล 16/05/2017 09:47:38 รอการพิจารณา
9 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 16/05/2017 11:59:26 รอการพิจารณา
10 นางพิสุทธิญา โพธิเกิด 16/05/2017 16:14:18 รอการพิจารณา
11 นางอารีย์ ปรีดีกุล 19/05/2017 06:41:02 รอการพิจารณา
12 นายภูวพล ภานุมาศเมธี 22/05/2017 19:15:06 รอการพิจารณา
13 นางสาวณัฐณิชา ปันธิยะ 21/06/2017 18:14:39 รอการพิจารณา
14 นายศิริฤกษ์ กิตติคุณาดุลย์ 22/06/2017 16:35:50 รอการพิจารณา
15 นางสาวฐานิศวร์ ธนรัตน์นิธิกุล 24/06/2017 14:52:08 รอการพิจารณา
16 นางสาวนวลนุช งามเจตนรมย์ 24/06/2017 17:04:32 รอการพิจารณา
17 นายณัฐเขต เจียรวัฒกะ 14/07/2017 12:01:52 รอการพิจารณา
18 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 17/07/2017 12:41:32 รอการพิจารณา
19 นางสาวเสาวภา บุญเสาวภาคย์ 23/07/2017 23:32:47 รอการพิจารณา
20 นางสาวอิงกมล อินทชาติ 27/07/2017 19:29:58 รอการพิจารณา
21 นายธนภัค ตันเสถียรสกุล 30/07/2017 09:25:56 รอการพิจารณา
22 นางสาวมัณฑนา เหมืองอุ่น 01/08/2017 10:06:34 รอการพิจารณา
23 นางสาวณัฏฐณิชา มณีวรรณ์ 06/08/2017 13:29:57 รอการพิจารณา
24 นางสาววิไล ตั้งตระกูลพาณิช 06/08/2017 21:27:26 รอการพิจารณา
25 นายคมกริช การินทร์ 11/08/2017 14:24:02 รอการพิจารณา
26 นางสาวปาริชาต เมฆกมล 19/08/2017 18:38:40 รอการพิจารณา
27 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 24/08/2017 08:51:56 รอการพิจารณา
28 นางสาวศิริลักษณ์ สมนึก 24/08/2017 09:19:42 รอการพิจารณา