ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


24 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (24 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายชัยวัฒน์ อริยทรัพย์สกุล 02/10/2017 13:18:13 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพวงผกา พรมภักดี 02/10/2017 22:31:24 ผ่านการพิจารณา
3 นางอำพร สายสนั่น 14/10/2017 10:27:48 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวชนัญญ์มาศ นามนารถ 19/10/2017 12:47:47 ผ่านการพิจารณา
5 นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 05/11/2017 09:28:34 ผ่านการพิจารณา
6 นางพิมพ์ลดา พิรัชย์วรณัน 05/11/2017 17:25:39 ผ่านการพิจารณา
7 นายสุริยะ พินิจการ 07/11/2017 21:48:34 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวกรวิภา โสมาบุตร 09/11/2017 11:36:04 ผ่านการพิจารณา
9 นายธนัชชัย แสงจันทร์ 09/11/2017 11:42:44 ผ่านการพิจารณา
10 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 18/11/2017 11:10:56 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 20/11/2017 00:43:55 ผ่านการพิจารณา
12 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 20/11/2017 14:24:27 ผ่านการพิจารณา
13 นางอรุณพรรณ แดงประไพ 20/11/2017 14:47:19 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวราตรี หลาดไธสง 30/11/2017 09:28:46 ผ่านการพิจารณา
15 นางเกษร จันทร์ศิริโยธิน 30/11/2017 18:36:25 ผ่านการพิจารณา
16 นางสิรดา ปัญญาดี 30/11/2017 18:39:11 ผ่านการพิจารณา
17 นางสุพรรณี อัครยุทธ 04/12/2017 19:28:40 ผ่านการพิจารณา
18 นางธิดารัตน์ ทรัพย์สำรวย 05/12/2017 10:46:15 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวแพร ทรัพย์สำรวย 05/12/2017 10:51:29 ผ่านการพิจารณา
20 นางเบญจมาศ จันทรางกูร 07/12/2017 09:15:03 ผ่านการพิจารณา
21 นางอุไร บุญทา 10/12/2017 12:36:22 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวปริสสา สายาลักษณ์ 13/12/2017 15:33:27 ผ่านการพิจารณา
23 นายทัตกมล แสงทองศรีกมล 20/12/2017 17:18:40 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวศศิวิมล สุวรรณ์ทอง 27/12/2017 13:37:43 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาววิรากานต์ แซ่โค้ว 27/12/2017 15:51:54 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาววิยะดา เทพชำนิ 30/12/2017 09:22:33 ผ่านการพิจารณา
27 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 31/12/2017 15:39:35 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวเนธิกา ตันสุขานันท์ 02/01/2018 10:24:19 ผ่านการพิจารณา
29 นายSE WON KIM 04/01/2018 13:02:11 ผ่านการพิจารณา
30 นายรภัทร ธนาวริทธิ์ 05/01/2018 19:35:26 ผ่านการพิจารณา
31 นายนรินทร์ ศาลากิจ 06/01/2018 00:01:33 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวอภิญญา พาทีไพเราะ 06/01/2018 20:30:45 ผ่านการพิจารณา
33 นายณัฐ สกุลมุทิตา 07/01/2018 17:52:19 ผ่านการพิจารณา
34 นางฐิติชยนันท์ สัมพันธ์ 08/01/2018 13:01:12 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา 09/01/2018 14:03:56 ผ่านการพิจารณา
36 นายธนวรรธน์ ด่านเบญจพรรณ 09/01/2018 14:17:55 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวภัทราวดี นามสีฐาน 11/01/2018 02:49:05 ผ่านการพิจารณา
38 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 11/01/2018 18:44:17 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวนรินธร ชัยชนะวิจิตร 12/01/2018 10:49:44 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวณัฏฐ์ชุดา ชุติพงศ์วัฒน์ 12/01/2018 21:55:10 ผ่านการพิจารณา
41 นางจวงเจิม ใจโต 14/01/2018 16:23:45 ผ่านการพิจารณา
42 นางณัฐชยา โพธิ์ชาธาร 16/01/2018 14:05:53 ผ่านการพิจารณา
43 นางณัฐมนฆน์ พัชรพรปองคุณ 16/01/2018 21:40:11 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวจิตรทิวา พลายแก้ว 16/01/2018 23:34:35 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาววงษ์สวรรค์ ชูจันทร์ 16/01/2018 23:41:54 ผ่านการพิจารณา
46 นางสาวเฉลียว ไม้อ่อน 16/01/2018 23:51:17 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวผกากรอง ชูจันทร์ 17/01/2018 00:03:20 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวณัฐจรีย์ ชะมะผลิน 17/01/2018 10:08:44 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาววิไลลักษณ์ วัชรกาฬ 17/01/2018 11:13:17 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวศิวาพร นวปัญญากุล 19/01/2018 10:03:12 รอการพิจารณา
51 นางสาววัสสาระดี เพชรนัยสัมฤทธิ์ 19/01/2018 10:43:55 รอการพิจารณา
52 นางสาวกาญจน์สุดา ทองไทย 19/01/2018 21:47:19 รอการพิจารณา