ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


24 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (24 ก.พ. - 3 มี.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายชัยวัฒน์ อริยทรัพย์สกุล 02/10/2017 13:18:13 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพวงผกา พรมภักดี 02/10/2017 22:31:24 ผ่านการพิจารณา
3 นางอำพร สายสนั่น 14/10/2017 10:27:48 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวชนัญญ์มาศ นามนารถ 19/10/2017 12:47:47 ผ่านการพิจารณา
5 นางพัณณ์ชิตา นันทิภาคย์หิรัญ 05/11/2017 09:28:34 ผ่านการพิจารณา
6 นางพิมพ์ลดา พิรัชย์วรณัน 05/11/2017 17:25:39 ผ่านการพิจารณา
7 นายสุริยะ พินิจการ 07/11/2017 21:48:34 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวกรวิภา โสมาบุตร 09/11/2017 11:36:04 ผ่านการพิจารณา
9 นายธนัชชัย แสงจันทร์ 09/11/2017 11:42:44 ผ่านการพิจารณา
10 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 18/11/2017 11:10:56 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 20/11/2017 00:43:55 รอการพิจารณา
12 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 20/11/2017 14:24:27 รอการพิจารณา
13 นางอรุณพรรณ แดงประไพ 20/11/2017 14:47:19 รอการพิจารณา