ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


21 - 28 เม.ย. 2561 : โรงแรมพูนสุขเรสซิเดนท์ จ.พิษณุโลก (21 - 28 เม.ย. 2561) อ.จุ๋ม 082-4595556

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายเจนพจน์ หวงกำแหง 01/10/2017 07:06:14 ผ่านการพิจารณา
2 นางอุมาพร เพ็ญสุภา สุมาร์ลัน 01/10/2017 16:08:26 ผ่านการพิจารณา
3 นางกัญญารัตน์ กันน้อย 06/10/2017 20:26:47 ผ่านการพิจารณา
4 นางสัมฤทธิ์ สุขหนุน 07/10/2017 16:07:32 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวปิยะนุช เดชพงษ์ 08/10/2017 23:29:18 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวอิสยาภรณ์ ผาภา 11/10/2017 14:34:34 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวปราณี ตันเยี่ยน 11/10/2017 14:49:18 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวรัชนีพร ภูแสงสี 11/10/2017 20:56:46 ผ่านการพิจารณา
9 นางรณิดา คุ้มสมบัติ 12/10/2017 17:48:20 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวจรัสพรรณ องหุนันทกุล 16/10/2017 17:46:34 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอัจฉรา มงคลทอง 19/10/2017 23:41:34 ผ่านการพิจารณา
12 นางวนิดา เมฆี 22/10/2017 20:05:04 ผ่านการพิจารณา
13 นางวิลาวรรณ อยู่เกรียงไกร 23/10/2017 10:56:15 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวปิยวดี อยู่เกรียงไกร 23/10/2017 11:04:52 ผ่านการพิจารณา
15 นางสมพร ปิ่นเงิน 29/10/2017 10:46:34 ผ่านการพิจารณา
16 นางนันท์นภัส ทองกร 02/11/2017 12:43:49 ผ่านการพิจารณา
17 นายพิสรร ทองกร 02/11/2017 13:09:05 ผ่านการพิจารณา
18 นางผุสดี ฟักทอง 15/11/2017 21:02:40 ผ่านการพิจารณา
19 นายประวิทย์ ฟักทอง 15/11/2017 21:12:09 ผ่านการพิจารณา
20 นางนลรัตน์ คูสกุลธรรม 16/11/2017 10:32:09 ผ่านการพิจารณา
21 นางฉวีวรรณ อินจิว 21/11/2017 22:44:01 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวปัฐมาวดี อินทร์แป้น 12/12/2017 09:59:15 ผ่านการพิจารณา
23 นายปรัชญา เชาว์โคกสูง 12/12/2017 10:20:28 ผ่านการพิจารณา
24 นายชัยรัตน์ เชยสวรรค์ 14/12/2017 16:59:23 ผ่านการพิจารณา
25 นางณฐภัค ธนะคำดี ผ่านสำแดง 23/12/2017 20:37:39 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวศรัญญา พิเชฐโชติ 23/12/2017 22:04:49 ผ่านการพิจารณา
27 นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรี 02/01/2018 21:59:57 ผ่านการพิจารณา
28 นางนุชนภา วิวรรธโนภาส 04/01/2018 10:18:34 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวศรีสมร จำเริญศักดิ์ศรี 08/01/2018 08:47:41 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวพัฒนีย์ องค์คุณารักษ์ 09/01/2018 14:04:57 ผ่านการพิจารณา
31 นางอลิตา จันทรมังกร 10/01/2018 15:32:03 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวณัฏฐ์กานต์ รักนาค 10/01/2018 15:39:24 ผ่านการพิจารณา
33 นางสินีนาถ รัตนมณี 10/01/2018 19:30:58 ผ่านการพิจารณา
34 นางกานดา ปิ่นทอง 19/01/2018 11:47:04 รอการพิจารณา