ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพัชร์ธมน พิพัฒน์กุลวุฒิ 28/11/2017 13:40:59 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพนิดา ชลสินธุ์ 30/11/2017 14:34:01 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปานวาด ตันติวงศ์ 23/12/2017 20:20:13 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวชุลีพร วงศ์ฝั้น 01/01/2018 16:17:52 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวชลลดา มหรรฆานุเคราะห์ 11/01/2018 19:04:58 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 17/01/2018 16:39:32 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวดลธนวรรณ จันทร์แจ่มกระจ่าง 17/01/2018 17:31:48 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวกรณิการ์ บุณยธรรมิก 18/01/2018 11:57:52 ผ่านการพิจารณา