ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (26 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพัชร์ธมน พิพัฒน์กุลวุฒิ 28/11/2017 13:40:59 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพนิดา ชลสินธุ์ 30/11/2017 14:34:01 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปานวาด ตันติวงศ์ 23/12/2017 20:20:13 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวชุลีพร วงศ์ฝั้น 01/01/2018 16:17:52 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวชลลดา มหรรฆานุเคราะห์ 11/01/2018 19:04:58 ผ่านการพิจารณา
6 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 17/01/2018 16:25:23 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวรวิสุดา ชนาเมธรติรส 17/01/2018 16:39:32 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวดลธนวรรณ จันทร์แจ่มกระจ่าง 17/01/2018 17:31:48 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวกรณิการ์ บุณยธรรมิก 18/01/2018 11:57:52 ผ่านการพิจารณา
10 นางชไมพร พ่วงสำเนียง 25/01/2018 09:56:35 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวดาริน คงสัจวิวัฒน์ 08/02/2018 11:42:41 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวฐิติรัตน์ เหล่าศรีรักษ์ 09/02/2018 13:19:26 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 15/02/2018 15:19:44 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวฐิตารีย์ ติปากระพันธุ์ 23/02/2018 12:39:42 ผ่านการพิจารณา
15 นายพงษ์ธร ธีรสวัสดิ์ 25/02/2018 06:26:01 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวพิชญา ชื่นแสง 26/02/2018 15:04:40 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวณิชารัศมิ์ พรพัฒนาธนกุล 26/02/2018 22:04:57 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวทัดดาว มั่นคง 02/03/2018 22:37:07 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาววรวรรณ วงศ์ยืน 03/03/2018 09:09:39 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวนริศรา สุวรรณากาศ 05/03/2018 17:39:48 ผ่านการพิจารณา
21 นางสนัชชา ผลเอนกชัย 05/03/2018 17:57:51 ผ่านการพิจารณา
22 นายสมภพ นนทะอุด 08/03/2018 11:37:17 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวณัชพร วราสวัสดิ์ 11/03/2018 17:09:54 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวชุลีกร วงศ์ฝั้น 18/03/2018 20:10:24 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวธัญธร ศรีสถาพร 22/03/2018 11:50:48 ผ่านการพิจารณา
26 นายภูษณสัก รชตพิสิฐ 27/03/2018 14:30:03 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวเสาวนีย์ ลีนะศิริมากุล 29/03/2018 16:27:21 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 31/03/2018 19:33:42 ผ่านการพิจารณา
29 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 31/03/2018 22:40:55 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวชินาภา ศรีวิชัย 03/04/2018 12:30:03 ผ่านการพิจารณา
31 นายชุติพงศ์ แสงขาว 04/04/2018 20:26:20 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวสุชาดา อัศวหฤทัย 06/04/2018 21:22:51 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 14/04/2018 12:58:46 ผ่านการพิจารณา
34 นายกฤต ปรีชาสนองกิจ 15/04/2018 16:03:15 ผ่านการพิจารณา
35 นางสาวลลิดา ปรีชาสนองกิจ 15/04/2018 16:08:18 ผ่านการพิจารณา
36 นายณัชพล ปรีชาสนองกิจ 16/04/2018 18:04:07 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวฐิรญ์ปัณณ์ สุนันทารอด 16/04/2018 21:02:39 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวโสมภาวัลย์ เศวตนราพงศ์ 19/04/2018 09:19:12 ผ่านการพิจารณา
39 นางภัทรพร พิพิธโภคา 19/04/2018 09:39:52 ผ่านการพิจารณา
40 นางชนินทร สุขจิตร 19/04/2018 21:47:31 รอการพิจารณา
41 นายพงศกร สุขจิตร 19/04/2018 21:54:30 รอการพิจารณา
42 นางสาวอัจฉรา พุทธา 20/04/2018 19:22:59 รอการพิจารณา
43 นางอภิพร ศรีบัณฑิต 21/04/2018 09:59:30 รอการพิจารณา
44 นางสาวสันต์ฤทัย ชวพรพลกัญจน์ 21/04/2018 14:28:06 รอการพิจารณา
45 นางสาวสันต์ฤทัย ชวพรพลกัญจน์ 21/04/2018 14:28:41 รอการพิจารณา