ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


21 - 28 ก.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (21 - 28 ก.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายวรายุทธ รุ่งสุวรรณ 31/12/2017 09:25:30 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวปิยะรัตน์ รัตนา 07/01/2018 14:04:28 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา 21/01/2018 21:53:50 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาววรรณประภา สุขสวัสดิ์ 21/01/2018 21:59:51 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวยุวดี รัตนพนัง 25/01/2018 20:03:31 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวสุคันธนาฏ มุสิกะนุเคราะห์ 28/01/2018 15:56:11 ผ่านการพิจารณา
7 นางวิรัลพัชร พิรัชย์วรณัน 02/02/2018 18:21:15 ผ่านการพิจารณา
8 นายกันต์ธนัส พิรัชย์วรณัน 02/02/2018 18:25:18 ผ่านการพิจารณา
9 นางพชรมน ผลงาม 02/02/2018 20:11:23 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวนพรัตน์ สระบัว 09/02/2018 19:32:07 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวปรารถนา จริยวิลาศกุล 28/02/2018 12:58:25 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวณัชร สยามวาลา 28/02/2018 15:28:38 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาววิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ 12/03/2018 09:00:43 ผ่านการพิจารณา
14 นายคฑาภาค เตชะกุลตระการ 12/03/2018 09:10:54 ผ่านการพิจารณา
15 นางสมใจ สุขหร่อง 12/03/2018 10:24:39 ผ่านการพิจารณา
16 นายประทีป โฉมจันทร์ 12/03/2018 16:17:59 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวกฤตินี พงษ์ธนเลิศ 14/03/2018 11:55:58 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวเสาวลักษณ์ นวปัญญากุล 14/03/2018 16:26:06 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวนันทวรรณ นวปัญญากุล 17/03/2018 16:54:03 ผ่านการพิจารณา
20 นายขวัญชัย นันทะโย 18/03/2018 11:15:30 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวพิริยา เมธีวรกุล 19/03/2018 13:58:24 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวปรียารัตน์ ฉัตรเทียนทอง 19/04/2018 16:18:01 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวชลธิชา แต้อารักษ์ 23/04/2018 15:51:29 ผ่านการพิจารณา
24 นายอภิชาติ ธนกิจเจริญพัฒน์ 28/04/2018 08:17:33 ผ่านการพิจารณา
25 นายธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ 01/05/2018 20:29:54 ผ่านการพิจารณา
26 นายธนฤทธิ์ แสงสิน 10/05/2018 10:13:41 ผ่านการพิจารณา
27 นางวิมลรัตน์ แสงสิน 10/05/2018 10:19:13 ผ่านการพิจารณา
28 นายนรินทร์ ศาลากิจ 11/05/2018 22:06:59 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวบวรรัตน์ วงค์สถาน 13/05/2018 10:08:47 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวศิริวัฒนา ขันธรรม 15/05/2018 00:14:19 ผ่านการพิจารณา
31 นางนลินาถ จ่าภา 15/05/2018 11:46:31 ผ่านการพิจารณา
32 นางสุคนธ์รัศ จิวนารมณ์ 15/05/2018 11:55:19 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร 17/05/2018 09:01:57 ผ่านการพิจารณา
34 นางสุนทรี พิริยะภักดีกุล 18/05/2018 14:44:18 ผ่านการพิจารณา
35 นางยุภาพรรณ นิคม 19/05/2018 18:10:30 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวอาภากร ประเสริฐสังข์ 20/05/2018 16:55:02 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวเรนิตา ปัญจรักษ์ 20/05/2018 17:10:13 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวสุภาภรณ์ ดุริยประทีป 20/05/2018 19:20:09 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวอุราณี ทับทอง 22/05/2018 20:51:43 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวเบญญาภา อารยพัฒนกุล 22/05/2018 21:01:19 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวภัสนันท์ กตารัตน์ 23/05/2018 22:07:33 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวสุพิศชา บุปผาพันธ์ 23/05/2018 22:07:55 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวพภัสสรณ์ พันธุรัตน์ 26/05/2018 22:40:01 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวนิลุบล ประทุมอินทร์ 26/05/2018 22:58:12 ผ่านการพิจารณา
45 นางสาวผ่องแผ้ว ทรัพย์พาณิชย์ 31/05/2018 19:26:32 ผ่านการพิจารณา
46 นางเกษรา โชคสมัย 04/06/2018 09:39:51 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวกนกวรรณ แต้วัฒนา 04/06/2018 10:02:31 ผ่านการพิจารณา
48 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 05/06/2018 11:08:39 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวอัจฉรา วงษ์ไทย 05/06/2018 22:13:44 ผ่านการพิจารณา
50 นายนพสิทธิ์ จีระกุลธนานันท์ 06/06/2018 19:59:42 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวศิรินทิพย์ พงษ์สว่าง 09/06/2018 14:01:13 ผ่านการพิจารณา
52 นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ 09/06/2018 16:11:27 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวณัฐนิชา กลับสุวรรณ์ 09/06/2018 22:01:28 ผ่านการพิจารณา
54 นางภมรวรรณ คาห์ล 10/06/2018 11:19:44 ผ่านการพิจารณา
55 นายวริศ บุรกิจภาชัย 13/06/2018 20:45:01 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวอารยา เตชะประเสริฐวิทยา 14/06/2018 09:56:05 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวมิ่งขวัญ วิมลสันติโรจน์ 17/06/2018 19:33:47 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาวณัชชา ติยะวรบุญ 19/06/2018 10:48:15 ผ่านการพิจารณา