ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


21 - 28 ก.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (21 - 28 ก.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายวรายุทธ รุ่งสุวรรณ 31/12/2017 09:25:30 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวปิยะรัตน์ รัตนา 07/01/2018 14:04:28 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา 21/01/2018 21:53:50 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาววรรณประภา สุขสวัสดิ์ 21/01/2018 21:59:51 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวยุวดี รัตนพนัง 25/01/2018 20:03:31 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวสุคันธนาฏ มุสิกะนุเคราะห์ 28/01/2018 15:56:11 ผ่านการพิจารณา
7 นางวิรัลพัชร พิรัชย์วรณัน 02/02/2018 18:21:15 ผ่านการพิจารณา
8 นายกันต์ธนัส พิรัชย์วรณัน 02/02/2018 18:25:18 ผ่านการพิจารณา
9 นางพชรมน ผลงาม 02/02/2018 20:11:23 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวนพรัตน์ สระบัว 09/02/2018 19:32:07 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวปรารถนา จริยวิลาศกุล 28/02/2018 12:58:25 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวณัชร สยามวาลา 28/02/2018 15:28:38 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาววิรินทร์ญา ศิริเจริญนันท์ 12/03/2018 09:00:43 ผ่านการพิจารณา
14 นายคฑาภาค เตชะกุลตระการ 12/03/2018 09:10:54 ผ่านการพิจารณา
15 นางสมใจ สุขหร่อง 12/03/2018 10:24:39 ผ่านการพิจารณา
16 นายประทีป โฉมจันทร์ 12/03/2018 16:17:59 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวกฤตินี พงษ์ธนเลิศ 14/03/2018 11:55:58 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวเสาวลักษณ์ นวปัญญากุล 14/03/2018 16:26:06 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวนันทวรรณ นวปัญญากุล 17/03/2018 16:54:03 ผ่านการพิจารณา
20 นายขวัญชัย นันทะโย 18/03/2018 11:15:30 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวพิริยา เมธีวรกุล 19/03/2018 13:58:24 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวปรียารัตน์ ฉัตรเทียนทอง 19/04/2018 16:18:01 ผ่านการพิจารณา