ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


8 - 15 ก.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8 - 15 ก.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาววิไลวรรณ เมฆวงษ์ 10/10/2017 11:52:15 ผ่านการพิจารณา
2 นางอตินุช ตันศิริ 03/01/2018 21:58:34 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปัทมา พงศ์นพรัตน์ 03/01/2018 22:10:18 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวณัฐวดี ธนศิริโสภากุล 03/01/2018 22:26:52 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวนรกมล ดิษยบุตร 05/03/2018 15:08:25 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์ 20/04/2018 19:27:41 รอการพิจารณา