ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


8 - 15 ก.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (8 - 15 ก.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาววิไลวรรณ เมฆวงษ์ 10/10/2017 11:52:15 ผ่านการพิจารณา
2 นางอตินุช ตันศิริ 03/01/2018 21:58:34 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวปัทมา พงศ์นพรัตน์ 03/01/2018 22:10:18 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวณัฐวดี ธนศิริโสภากุล 03/01/2018 22:26:52 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวนรกมล ดิษยบุตร 05/03/2018 15:08:25 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาววันเพ็ญ ธาตรีธรรม 26/04/2018 13:11:06 ผ่านการพิจารณา
7 นางชัญญพัส ธาราธิคุณเดช 23/05/2018 11:02:40 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวฐิติรัตน์ ถิรัฏฐานกุล 23/05/2018 11:16:35 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 08/06/2018 08:24:11 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวเนธิกา ตันสุขานันท์ 10/06/2018 18:21:54 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวพรรษมน ทองเพ็ญ 18/06/2018 22:22:28 ผ่านการพิจารณา
12 นางลำเจียก เตราชูสงฆ์ 18/06/2018 22:38:54 รอการพิจารณา