ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


13 - 20 ต.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (13 - 20 ต.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวภามุก วรุตมะกุล 20/01/2018 13:30:56 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวนรินธร ชัยชนะวิจิตร 09/03/2018 14:23:34 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวขวัญหทัย สกุลสรรเสริญ 29/03/2018 13:11:44 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวพุทธา พิบูลนุรักษ์ 20/04/2018 19:29:32 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวกังษตา พิบูลนุรักษ์ 20/04/2018 19:38:10 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวนวลนุช งามเจตนรมย์ 22/04/2018 23:10:49 ผ่านการพิจารณา
7 นางพิทยาภรณ์ บางพระ 14/05/2018 13:06:12 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวปราณี เล็กศรีสกุล 13/06/2018 17:30:06 ผ่านการพิจารณา