ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


10 - 17 พ.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 พ.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นายนวพล พรัดมะลิ 09/05/2018 16:49:25 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพรพิมล ไตรยปัญจวิทย์ 28/05/2018 15:48:49 ผ่านการพิจารณา
3 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 14/06/2018 10:04:45 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวขจิตพรรณ ข่มใจ 12/07/2018 13:17:43 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวพรวรินท์ จับใจนาย 12/07/2018 13:28:39 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวศิริประภา พรรณกาชัย 17/07/2018 15:08:46 ผ่านการพิจารณา
7 นางรัตยา หริณวรรณ 28/07/2018 15:56:21 ผ่านการพิจารณา
8 นางจุฑารัตน์ จุฑาธรรมพิทักษ์ 03/08/2018 11:25:31 ผ่านการพิจารณา
9 นางโสภิตา แก้วอำรัตน์ หงษ์สายพิน 03/08/2018 11:32:17 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวอาทิตยา สุวี 04/08/2018 07:25:41 ผ่านการพิจารณา
11 นายภรีเมศร์ รักการดี 06/08/2018 09:32:47 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวอทิตยา โอชาวัฒน์ 06/08/2018 09:38:21 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวณัชร สยามวาลา 08/08/2018 13:30:20 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาววรวรรณ วงศ์ยืน 09/08/2018 14:35:30 ผ่านการพิจารณา
15 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 10/08/2018 12:45:16 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวปุญญาดา เขียวสุทธิ 13/08/2018 09:50:27 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวเสาวนีย์ ลีนะศิริมากุล 13/08/2018 22:20:36 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวนิชานันท์ จันทรวิสุทธิ์เลิศ 23/08/2018 17:59:14 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 24/08/2018 17:33:21 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน 27/08/2018 11:20:24 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวภภัสสร ปิตุปกรณ์ 27/08/2018 14:19:31 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวณภาภัช เลี้ยงประยูร 28/08/2018 10:46:47 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวปรียานุช พันธุ์มณี 30/08/2018 08:53:25 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวนวภรณ์ วิมลสาระวงค์ 31/08/2018 09:39:43 ผ่านการพิจารณา
25 นางธิดา กิตติจันทร์รัตนา 31/08/2018 10:09:40 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวประภา สุธีรวัฒนานนท์ 04/09/2018 00:44:15 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวมัณฑนา เหมืองอุ่น 06/09/2018 10:46:09 ผ่านการพิจารณา
28 นางสาวกุสุมา กุละจันทร์เพ็ง 07/09/2018 13:05:22 ผ่านการพิจารณา
29 นายสมคิด แสงสุรีย์กุลกิจ 09/09/2018 10:36:28 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวปิยะพร สุขศรี 09/09/2018 10:44:16 ผ่านการพิจารณา
31 นางสาวเบ็ญจวรรณ บุญบา 15/09/2018 07:33:53 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาวกนกวรรณ โพธิกุล 16/09/2018 16:42:44 ผ่านการพิจารณา
33 นายภูริภัทร์ ปิตกานันท์ 17/09/2018 01:51:06 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวเพ็ญศรี ชัยนคร 17/09/2018 13:29:54 ผ่านการพิจารณา
35 นายไชยา บุญเชิญ 17/09/2018 19:06:13 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวณัฐรี วงศ์โลกนิยม 17/09/2018 19:13:09 ผ่านการพิจารณา
37 นางสาวศศิธร บุรีวชิระ 18/09/2018 07:15:50 ผ่านการพิจารณา
38 นายจิระศักดิ์ สิงห์หล้า 18/09/2018 17:02:39 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวดวงกมล มณีรัตนะพร 19/09/2018 15:57:22 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวนันท์นภัส สุนทรชัยณรงค์ 22/09/2018 13:48:31 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวเพ็ญณี อร่ามเลื่อม 22/09/2018 17:09:21 ผ่านการพิจารณา
42 นายอัศนัย สิงสถิตย์ 24/09/2018 07:32:40 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวชาติญา อธิชลินทร 29/09/2018 21:04:39 ผ่านการพิจารณา
44 นางสาวธวัลรัตน์ แหลมสุวรรณชื่น 02/10/2018 12:27:47 ผ่านการพิจารณา
45 นางอลิตา จันทรมังกร 02/10/2018 15:50:30 ผ่านการพิจารณา
46 นางเบญจพร รอเรีองกุล 03/10/2018 09:46:47 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวศรีกัญญา อุไรสินธุ์ 07/10/2018 12:45:09 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวนิติตา ธาดาพงศธร 07/10/2018 14:21:39 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวเรณู รัตนประเสริฐ 08/10/2018 07:54:36 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวรักชนก สุธรรมมาภรณ์ 09/10/2018 09:05:35 ผ่านการพิจารณา
51 นางกัลยรัตน์ มีร์ชานดานี 09/10/2018 15:49:36 ผ่านการพิจารณา
52 นางสาวเบ็ญจวรรณ สุรชุติกาล 09/10/2018 21:31:20 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาวจินดารัตน์ ขวงธนะชัย 09/10/2018 22:07:00 ผ่านการพิจารณา
54 นางพีรญา บุญโชติ 10/10/2018 15:30:28 ผ่านการพิจารณา
55 นางธัญมน ตันทวีวงศ์ 10/10/2018 15:37:03 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวนิลยา ภวะโชติ 11/10/2018 22:32:22 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวสุกฤตา หลักแก้ว 11/10/2018 23:24:46 ผ่านการพิจารณา
58 นางสุรัตน์ ศักดิ์อุดมไชย 12/10/2018 08:53:48 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวพรสัณห์ หนูดำ 13/10/2018 07:25:33 ผ่านการพิจารณา
60 นายสุเทพ สิทธา 13/10/2018 11:52:20 ผ่านการพิจารณา
61 นางอรณี พัฒนาธรชัย 13/10/2018 16:13:47 ผ่านการพิจารณา
62 นางสาวจามิกร อำมรรักษ์ 16/10/2018 10:06:28 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวตวงพร กิติพฤฒิพันธุ์ 17/10/2018 10:56:32 ผ่านการพิจารณา
64 นางกรุณา อินทรโยธิน 19/10/2018 03:44:19 ผ่านการพิจารณา
65 นางสมจิตร ศิริบุญยังพิกุล 19/10/2018 13:54:49 ผ่านการพิจารณา
66 นายพีรพงศ์ สรศิริศุภนนท์ 19/10/2018 18:25:58 ผ่านการพิจารณา
67 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 20/10/2018 16:57:54 ผ่านการพิจารณา
68 นางสาววรวรรณ แย้มวงษ์ 21/10/2018 20:05:17 ผ่านการพิจารณา
69 นางสุกัญญา สัมพันธ์เวชโสภา 21/10/2018 23:34:13 ผ่านการพิจารณา