ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


10 - 17 พ.ย. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (10 - 17 พ.ย. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางปูรณีนุช ปิ่นแก้ว 09/04/2018 12:21:37 ผ่านการพิจารณา
2 นายนวพล พรัดมะลิ 09/05/2018 16:49:25 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวพรพิมล ไตรยปัญจวิทย์ 28/05/2018 15:48:49 ผ่านการพิจารณา
4 นายเอกชัย พหลวัฒน์ 14/06/2018 10:04:45 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวขจิตพรรณ ข่มใจ 12/07/2018 13:17:43 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวพรวรินท์ จับใจนาย 12/07/2018 13:28:39 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวศิริประภา พรรณกาชัย 17/07/2018 15:08:46 ผ่านการพิจารณา
8 นางรัตยา หริณวรรณ 28/07/2018 15:56:21 ผ่านการพิจารณา
9 นางจุฑารัตน์ จุฑาธรรมพิทักษ์ 03/08/2018 11:25:31 ผ่านการพิจารณา
10 นางโสภิตา แก้วอำรัตน์ หงษ์สายพิน 03/08/2018 11:32:17 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอาทิตยา สุวี 04/08/2018 07:25:41 ผ่านการพิจารณา
12 นายภรีเมศร์ รักการดี 06/08/2018 09:32:47 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวอทิตยา โอชาวัฒน์ 06/08/2018 09:38:21 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวณัชร สยามวาลา 08/08/2018 13:30:20 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาววรวรรณ วงศ์ยืน 09/08/2018 14:35:30 ผ่านการพิจารณา
16 นางบุญเรือง ตั้งสินมั่นคง 10/08/2018 12:45:16 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวปุญญาดา เขียวสุทธิ 13/08/2018 09:50:27 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวเสาวนีย์ ลีนะศิริมากุล 13/08/2018 22:20:36 ผ่านการพิจารณา