ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


1 - 8 ธ.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (1 - 8 ธ.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 06/02/2018 11:01:55 ผ่านการพิจารณา
2 นายโกศล อาชวสิริพันธ์ 07/03/2018 23:28:51 ผ่านการพิจารณา
3 นางสาวดุษฎี สืบแสงอินทร์ 08/03/2018 11:57:38 ผ่านการพิจารณา
4 นายชัยวัฒน์ อริยทรัพย์สกุล 22/03/2018 22:18:10 ผ่านการพิจารณา
5 นางบุญเนือง พรมภักดี 22/03/2018 22:28:09 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวพวงผกา พรมภักดี 22/03/2018 22:37:07 ผ่านการพิจารณา
7 นางปจงจิตต์ คำเวโล 01/04/2018 10:29:14 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวปิยนันท์ เย็นจิตต์ 03/04/2018 09:35:38 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวจีรวรรณ เจริญศิลป์ 18/05/2018 15:52:30 ผ่านการพิจารณา
10 นางน้ำฝน ทศพลดำเกิง 21/05/2018 17:45:30 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวอุทัยวรรณ สถานานนท์ 31/05/2018 22:54:05 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวอาทิตยา สีเทศ 06/06/2018 11:25:56 ผ่านการพิจารณา
13 นายวัชรพงษ์ พงษ์สุวรรณ 06/06/2018 11:32:46 ผ่านการพิจารณา
14 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 21/06/2018 10:24:24 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวฟ้าใส ฟินช์ 23/06/2018 20:31:14 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวศุภิกา จันทวานิช 23/06/2018 20:36:04 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวพริ้มเพรา สุนากร 24/06/2018 11:45:58 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวธัญกช แดงนุ้ย 11/07/2018 18:36:57 ผ่านการพิจารณา
19 นางกัลยา เรืองเมือง 15/07/2018 08:44:54 ผ่านการพิจารณา
20 นายจตุรงค์ ศิริพานิชกร 15/07/2018 21:40:28 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวมณธิรา ศรีใย 16/07/2018 11:02:59 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวพิมพ์สิตานัน ศรีวิชัย 18/07/2018 16:18:59 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาววรดา สมบุญตนนท์ 02/08/2018 10:54:14 ผ่านการพิจารณา
24 นายเทศไทย อำนวยจิตธรรม 02/08/2018 16:29:00 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวพิรดา จุรารักษ์พงศ์ 02/08/2018 19:00:32 ผ่านการพิจารณา
26 นางยินดี กนกศิชริน 11/08/2018 14:44:57 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาววรประภา นาควัชระ 13/08/2018 10:54:00 ผ่านการพิจารณา
28 นายอังณัช์ศราวิน วรารุจิกรณ์ 20/08/2018 10:33:15 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาวจุฬาลักษณ์ วชิระภิญโญพงศ์ 09/09/2018 12:44:50 ผ่านการพิจารณา
30 นางสาวบุญตา อินสุรธาร 14/09/2018 08:52:25 ผ่านการพิจารณา
31 นางวัลลภัช สุขสวัสดิ์ 18/09/2018 11:07:13 ผ่านการพิจารณา
32 นางสาววรรณประภา สุขสวัสดิ์ 18/09/2018 12:01:51 ผ่านการพิจารณา
33 นายสมนึก น้อมศักดิ์ศรี 18/09/2018 17:08:18 ผ่านการพิจารณา
34 นางปิยะภา พิพัฒน์ศาสตร์ 18/09/2018 17:17:15 ผ่านการพิจารณา
35 นางพชรวรรธน์ นลินรัตนกุล 21/09/2018 09:07:49 ผ่านการพิจารณา
36 นางสาวอันนา ใบมงคล 22/09/2018 17:06:16 ผ่านการพิจารณา
37 นางดลพร สุวรรณเตมีย์ 25/09/2018 12:02:06 ผ่านการพิจารณา
38 นางสาวอรรถญา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 25/09/2018 12:06:44 ผ่านการพิจารณา
39 นางสาวปริฉัตร ซิมซี 26/09/2018 03:35:50 ผ่านการพิจารณา
40 นางสาวแสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์ 30/09/2018 00:11:31 ผ่านการพิจารณา
41 นางสาวนวรัตน์ กฤษณวงษ์หงษ์ 01/10/2018 13:03:01 ผ่านการพิจารณา
42 นางสาวรวินดา คล่องสากล 08/10/2018 06:28:25 ผ่านการพิจารณา
43 นางสาวสรียา กาฬสินธุ์ 08/10/2018 08:44:15 ผ่านการพิจารณา
44 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 13/10/2018 22:00:40 ผ่านการพิจารณา
45 นางเนติมา ตั้งสถิตชัย 13/10/2018 22:08:50 ผ่านการพิจารณา
46 นายกิตติเกษม ชนะโชติ 14/10/2018 01:32:17 ผ่านการพิจารณา
47 นางสาวอลิสา อิสสโรภาส 15/10/2018 16:51:51 ผ่านการพิจารณา
48 นางสาวศิภาวรรณ สุยะสืบ 16/10/2018 14:31:52 ผ่านการพิจารณา
49 นางสาวพรพรรษา จันทรมังกร 16/10/2018 14:58:05 ผ่านการพิจารณา
50 นางสาวปิติพร ไตรสุรัตน์ 17/10/2018 09:14:30 ผ่านการพิจารณา
51 นางสาวระพีภัทร คูนลินทิพย์ 17/10/2018 21:28:20 ผ่านการพิจารณา
52 นายชุติพงศ์ แสงขาว 17/10/2018 21:48:58 ผ่านการพิจารณา
53 นางสาววรินทร ชนิตว์ธนาภา 20/10/2018 08:28:54 ผ่านการพิจารณา
54 นางสาวธัญญรัศม์ เหลืองวัฒนกุล 21/10/2018 11:22:28 ผ่านการพิจารณา
55 นางรัตน์กาญจน์ ลิมปิจำนงค์ 21/10/2018 12:16:07 ผ่านการพิจารณา
56 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 21/10/2018 13:44:13 ผ่านการพิจารณา
57 นางสาวSouksatit Senesengphom 21/10/2018 22:20:14 ผ่านการพิจารณา
58 นางสาวกรทิพา บุญญาเสถียร 22/10/2018 21:15:15 ผ่านการพิจารณา
59 นางสาวสุวรรณา บุญคูณ 23/10/2018 08:16:34 ผ่านการพิจารณา
60 นายอำไพ พิบูลนุรักษ์ 23/10/2018 10:51:56 ผ่านการพิจารณา
61 นางอุษา พิบูลนุรักษ์ 23/10/2018 10:56:43 ผ่านการพิจารณา
62 นางสาวอุษา จิรพัฒนกุล 23/10/2018 17:54:07 ผ่านการพิจารณา
63 นางสาวมนัสนันท์ ศักดิ์รุ่งพงศากุล 23/10/2018 17:54:32 ผ่านการพิจารณา
64 นายDavid Sulzbacher 24/10/2018 12:29:46 รอการพิจารณา