ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


1 - 8 ธ.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (1 - 8 ธ.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาววัลลภา ทิพย์ปราณี 26/01/2018 17:52:05 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 06/02/2018 11:01:55 ผ่านการพิจารณา
3 นายโกศล อาชวสิริพันธ์ 07/03/2018 23:28:51 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวดุษฎี สืบแสงอินทร์ 08/03/2018 11:57:38 ผ่านการพิจารณา
5 นายชัยวัฒน์ อริยทรัพย์สกุล 22/03/2018 22:18:10 ผ่านการพิจารณา
6 นางบุญเนือง พรมภักดี 22/03/2018 22:28:09 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวพวงผกา พรมภักดี 22/03/2018 22:37:07 ผ่านการพิจารณา
8 นางปจงจิตต์ คำเวโล 01/04/2018 10:29:14 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวปิยนันท์ เย็นจิตต์ 03/04/2018 09:35:38 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวจีรวรรณ เจริญศิลป์ 18/05/2018 15:52:30 ผ่านการพิจารณา
11 นางน้ำฝน ทศพลดำเกิง 21/05/2018 17:45:30 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวอุทัยวรรณ สถานานนท์ 31/05/2018 22:54:05 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวอาทิตยา สีเทศ 06/06/2018 11:25:56 ผ่านการพิจารณา
14 นายวัชรพงษ์ พงษ์สุวรรณ 06/06/2018 11:32:46 ผ่านการพิจารณา
15 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 21/06/2018 10:24:24 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวฟ้าใส ฟินช์ 23/06/2018 20:31:14 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวศุภิกา จันทวานิช 23/06/2018 20:36:04 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวพริ้มเพรา สุนากร 24/06/2018 11:45:58 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวธัญกช แดงนุ้ย 11/07/2018 18:36:57 ผ่านการพิจารณา
20 นางกัลยา เรืองเมือง 15/07/2018 08:44:54 ผ่านการพิจารณา
21 นายจตุรงค์ ศิริพานิชกร 15/07/2018 21:40:28 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวมณธิรา ศรีใย 16/07/2018 11:02:59 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวพิมพ์สิตานัน ศรีวิชัย 18/07/2018 16:18:59 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาววรดา สมบุญตนนท์ 02/08/2018 10:54:14 ผ่านการพิจารณา
25 นายเทศไทย อำนวยจิตธรรม 02/08/2018 16:29:00 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวพิรดา จุรารักษ์พงศ์ 02/08/2018 19:00:32 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 06/08/2018 14:58:17 ผ่านการพิจารณา
28 นางยินดี กนกศิชริน 11/08/2018 14:44:57 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาววรประภา นาควัชระ 13/08/2018 10:54:00 ผ่านการพิจารณา