ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


7 - 14 ก.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (7 - 14 ก.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางจันทนิภา ผกายมาศกุล 30/09/2017 02:48:33 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวฐานิศวร์ ธนรัตน์นิธิกุล 02/10/2017 11:37:38 ผ่านการพิจารณา
3 นายกิติพันธ์ ยังมีสุข 22/10/2017 16:20:49 ผ่านการพิจารณา
4 นางมณฑกานต์ ยังมีสุข 22/10/2017 16:28:58 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 13/11/2017 16:27:00 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 24/11/2017 16:08:14 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวอโนทัย วิมลสันติโรจน์ 06/01/2018 15:58:20 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 08/01/2018 13:53:47 ผ่านการพิจารณา
9 นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์ 13/01/2018 18:56:15 ผ่านการพิจารณา
10 นางสาวสิริญา ทิพรักษ์ 17/01/2018 00:31:28 ผ่านการพิจารณา
11 นางกฤษณา เมืองชุม 20/01/2018 16:18:40 ผ่านการพิจารณา
12 นายรชต ธนากรพัชร์ 11/02/2018 15:11:09 ผ่านการพิจารณา
13 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 24/02/2018 06:54:47 ผ่านการพิจารณา
14 นางอธิกานต์ ภานุมาศเมธี 24/02/2018 23:37:21 ผ่านการพิจารณา
15 นางพิสุทธิญา โพธิเกิด 26/02/2018 18:14:39 รอการพิจารณา
16 นายภูวพล ภานุมาศเมธี 27/02/2018 22:17:27 ผ่านการพิจารณา
17 นายสุทธิพล จินดาพล 11/03/2018 06:23:54 ผ่านการพิจารณา
18 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 11/03/2018 10:39:01 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวดลฤดี โกฎเพ็ชร 14/03/2018 12:59:38 ผ่านการพิจารณา
20 นางเจนจิรา มาลานนท์ 09/04/2018 15:06:40 รอการพิจารณา