ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


7 - 14 ก.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (7 - 14 ก.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางจันทนิภา ผกายมาศกุล 30/09/2017 02:48:33 ผ่านการพิจารณา
2 นายกิติพันธ์ ยังมีสุข 22/10/2017 16:20:49 ผ่านการพิจารณา
3 นางมณฑกานต์ ยังมีสุข 22/10/2017 16:28:58 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาววิศัลยา เจริญรักษ์ 13/11/2017 16:27:00 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวฐิติณัฐ เหมียดใส 24/11/2017 16:08:14 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวอโนทัย วิมลสันติโรจน์ 06/01/2018 15:58:20 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวกัญชลี ภรวรรธนะภาส 08/01/2018 13:53:47 ผ่านการพิจารณา
8 นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์ 13/01/2018 18:56:15 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวสิริญา ทิพรักษ์ 17/01/2018 00:31:28 ผ่านการพิจารณา
10 นางกฤษณา เมืองชุม 20/01/2018 16:18:40 ผ่านการพิจารณา
11 นายรชต ธนากรพัชร์ 11/02/2018 15:11:09 ผ่านการพิจารณา
12 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 24/02/2018 06:54:47 ผ่านการพิจารณา
13 นางอธิกานต์ ภานุมาศเมธี 24/02/2018 23:37:21 ผ่านการพิจารณา
14 นายภูวพล ภานุมาศเมธี 27/02/2018 22:17:27 ผ่านการพิจารณา
15 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 11/03/2018 10:39:01 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวดลฤดี โกฎเพ็ชร 14/03/2018 12:59:38 ผ่านการพิจารณา
17 นางเจนจิรา มาลานนท์ 09/04/2018 15:06:40 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาววรนันท์ โสวรรณี 11/05/2018 08:40:46 ผ่านการพิจารณา
19 นายพิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์ 13/05/2018 06:59:25 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 21/05/2018 11:32:45 ผ่านการพิจารณา
21 นายพิสิษฐ์ พัชรพรปองคุณ 30/05/2018 23:32:21 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาววิไล ตั้งตระกูลพาณิช 01/06/2018 19:12:57 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวขวัญเรือน โลหากาศ 12/06/2018 18:28:06 ผ่านการพิจารณา
24 นางสังวาลย์ พิมพิรัตน์ 13/06/2018 14:51:43 ผ่านการพิจารณา