ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 (7 คืน 8 วัน) : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 2 (25 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพิชยา บุณยปรัตยุษ 02/10/2017 06:29:48 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวฐานิศวร์ ธนรัตน์นิธิกุล 02/10/2017 11:37:38 ผ่านการพิจารณา
3 นายผกาชาติ สุคนธ์ 06/01/2018 16:06:52 ผ่านการพิจารณา
4 นายคมกริช การินทร์ 26/01/2018 11:32:10 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวจิราธร สุขขุนทด 15/02/2018 15:40:14 ผ่านการพิจารณา
6 นายสกลพัฒณ์ พิทักษ์รัตนโยธิน 02/03/2018 20:19:37 ผ่านการพิจารณา
7 นายภรภัทร เพิ่มสกุล 04/03/2018 13:09:32 ผ่านการพิจารณา
8 นางอารีย์ ปรีดีกุล 12/03/2018 22:06:26 ผ่านการพิจารณา
9 นายวิชิต ชูโพธิ์ 10/05/2018 11:25:47 ผ่านการพิจารณา
10 นางศิริพรรณ ทุเรียนทอง 11/05/2018 21:23:38 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวเพชรศรี นนท์ศิริ 13/06/2018 12:35:53 ผ่านการพิจารณา
12 นางนงวีณา วรเลิศฤทธิชัย 21/06/2018 10:31:07 ผ่านการพิจารณา
13 นางวิบูลย์รัตน์ ชัยสิทธิ์ 07/07/2018 12:35:13 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวสุดสรวง ยุทธนา 07/07/2018 20:33:27 ผ่านการพิจารณา
15 นางสาวอัญญาณัฏฐ์ ยะสวัสดิ์ 15/07/2018 11:24:36 ผ่านการพิจารณา
16 นายธนภัทร โฉมสุข 22/07/2018 02:21:48 ผ่านการพิจารณา
17 นางภาษิตา อนันทสุข 22/07/2018 02:34:16 ไม่ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวปิยา จุรารักษ์พงศ์ 30/07/2018 11:11:40 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวอรพิน เฉลิมสกุลรัตน์ 23/08/2018 20:09:14 ผ่านการพิจารณา
20 นายศิริฤกษ์ กิตติคุณาดุลย์ 29/08/2018 14:59:21 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวอังคณา ศรสวัสดิ์ 29/08/2018 17:27:16 ผ่านการพิจารณา
22 นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ 31/08/2018 10:21:46 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวศิริลักษณ์ สมนึก 03/09/2018 11:11:23 ผ่านการพิจารณา
24 นางสาวกานตินันท์ ฉาวเกัยรติ 10/09/2018 00:11:28 ผ่านการพิจารณา
25 นายปรีชา อภิวันท์ตระกูล 17/09/2018 16:14:33 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวปราณี เล็กศรีสกุล 18/09/2018 15:19:24 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวธาลินี ปิวาวัฒนพานิช 18/09/2018 15:43:17 ผ่านการพิจารณา
28 นายพิเชษฐ์ เจริญศิริวัฒน์ 19/09/2018 08:39:51 ผ่านการพิจารณา
29 นางสาววรรณา เอกตะ 29/09/2018 22:20:25 ผ่านการพิจารณา
30 นายกระสินธ์ ดิลกหัตถการ 15/10/2018 14:47:05 รอการพิจารณา
31 นางสาวอิงกมล อินทชาติ 15/10/2018 19:04:31 ผ่านการพิจารณา
32 นางจารุภา อัษฎาสมบัติ 18/10/2018 21:41:14 ผ่านการพิจารณา
33 นางสาวพงษ์จันทร์ วงษ์ประทีปศิริ 21/10/2018 07:54:18 ผ่านการพิจารณา
34 นางสาวเจิดนภางค์ ม้าทอง 22/10/2018 12:25:48 ผ่านการพิจารณา