ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


20 - 27 ม.ค. 2561 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (20 - 27 ม.ค. 2561)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวสริตา เริ่มวิรัตน์ 22/11/2017 19:11:53 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวลลิดา ศรีกุลทรัพย์ 23/11/2017 01:02:27 ผ่านการพิจารณา
3 นายรชต ธนากรพัชร์ 26/11/2017 19:33:41 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวราตรี หลาดไธสง 30/11/2017 09:28:46 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวพัชร์ธมน พิพัฒน์กุลวุฒิ 04/12/2017 11:54:36 ผ่านการพิจารณา
6 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 05/12/2017 11:03:39 ผ่านการพิจารณา
7 นางณัฐรดา ชุมชอบ 10/12/2017 09:22:38 รอการพิจารณา
8 นายสุกิจ ศรีสุวรรณ 12/12/2017 15:22:52 รอการพิจารณา
9 นางสาวจินตนา แก้ววิจิตร 12/12/2017 22:55:33 รอการพิจารณา