ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


19 - 26 ม.ค. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (19 - 26 ม.ค. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางชรินรัตน์ โจนส์ 01/10/2018 09:58:36 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวเกษวลัย ราชกิจ 04/10/2018 09:24:25 ผ่านการพิจารณา
3 นางวีทิพ สุวรรณกิจ 06/10/2018 11:34:58 ผ่านการพิจารณา
4 นางประภาพร สุวรรณกิจ 06/10/2018 11:45:03 ผ่านการพิจารณา
5 นางสาวทิพาวี เหล่าวานิช 06/10/2018 11:52:56 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาววรรณศรี โชติกะพุกกณะ 06/10/2018 12:07:26 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาวจิดาภา ช้างอินทร์ 08/10/2018 09:16:49 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาวชนมน เรวรรณ์ 12/10/2018 19:33:22 ผ่านการพิจารณา
9 นางสาวดนิตา วัฒนสุวรรณ 22/10/2018 09:32:23 ผ่านการพิจารณา
10 นางวรารัตน์ ประวีณทัศนีย์ 06/11/2018 19:06:57 ผ่านการพิจารณา
11 พระสอนทวี ทุมประเสิด 08/11/2018 15:52:55 ผ่านการพิจารณา
12 นายพูนทัศน์ เลิศมโนรัตน์ 15/11/2018 09:00:35 ผ่านการพิจารณา
13 นายอิสริยะ อุระคินทร์ 15/11/2018 09:34:31 ผ่านการพิจารณา
14 นายทนงศักดิ์ นพรัตน์ 17/11/2018 21:15:59 ผ่านการพิจารณา
15 นางอัจฉรา วงษ์ไทย 19/11/2018 12:24:53 ผ่านการพิจารณา
16 นายณัฐ มณีสุวรรณ 28/11/2018 18:54:05 ผ่านการพิจารณา
17 นางสาวณิชชลัคน์ อักษรานุวงศ์ 29/11/2018 13:39:08 ผ่านการพิจารณา
18 นางสาวปริยวัจน์ รัตนครอง 30/11/2018 11:30:24 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวปริยวรรณ รัตนครอง 30/11/2018 11:39:21 ผ่านการพิจารณา
20 นางสาวบุษรินทร์ วรพฤกษ์กิจ 01/12/2018 08:54:23 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาวพิมพ์วิมล ชัยเรืองวิทย์ 04/12/2018 15:30:47 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาววัชราภรณ์ สถิตย์อยู่ 07/12/2018 09:28:51 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวจิตรานุช อุ่นแก้ว 07/12/2018 12:09:21 ผ่านการพิจารณา
24 นางฉัตรดาว กฤษราลัมณ์ 08/12/2018 22:56:16 ผ่านการพิจารณา
25 นางสาวอัมหริกา ชูอำนาจ 16/12/2018 15:34:36 ผ่านการพิจารณา
26 นางสาวทิพากร ตีรสวัสดิชัย 17/12/2018 10:05:38 ผ่านการพิจารณา
27 นางสาวนลินภัสร์ ภิรมย์วรโภคิน 17/12/2018 12:35:02 ผ่านการพิจารณา