ยินดีต้อนรับสู่

“ มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ ”

แจ้ง/ส่งหลักฐานการโอนเงินร่วมบริจาคสมทบการอบรมได้ที่
E-mail : info@vipassanacm.com
Facebook : www.facebook.com/vipassanacm/messagesรายชื่อผู้สมัคร


16 - 23 ก.พ. 62 : ศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่ 1 (16 - 23 ก.พ. 62)

ลำดับ ชื่อ วันที่สมัคร สถานะ พิมพ์ใบสมัคร
1 นางสาวพัลลภา แก้วผดุง 28/09/2018 11:20:48 ผ่านการพิจารณา
2 นางสาวพรนภา ทิพย์สงเคราะห์ 16/10/2018 19:48:45 ผ่านการพิจารณา
3 นางณัฐกฤตา พิสูจน์ 22/10/2018 17:03:38 ผ่านการพิจารณา
4 นางสาวสุพิชญาณ์ อดิสรศุภวัฒน์ 27/10/2018 06:35:01 ผ่านการพิจารณา
5 นางสุวรรณา ครอบเทียนชัย 27/10/2018 18:57:07 ผ่านการพิจารณา
6 นางสาวจิราพร ดำงาม 27/10/2018 19:05:35 ผ่านการพิจารณา
7 นางสาว ศิวาพร นวปัญญากุล 28/10/2018 08:36:14 ผ่านการพิจารณา
8 นางสาววัสสาระดี เพชรนัยสัมฤทธิ์ 28/10/2018 08:45:34 ผ่านการพิจารณา
9 นายมงคล จารุจรรยา 02/11/2018 11:06:39 ผ่านการพิจารณา
10 นางลำยอง จารุจรรยา 02/11/2018 11:17:43 ผ่านการพิจารณา
11 นางสาวลิขิตา โรจนทัพพะ 02/11/2018 11:19:44 ผ่านการพิจารณา
12 นางสาวศรัณย์พร เลิศรัตนรังษี 02/11/2018 11:20:23 ผ่านการพิจารณา
13 นางสาวปุณยวีร์ ภู่ทอง 06/11/2018 19:22:47 ผ่านการพิจารณา
14 นางสาวกมลเนตร อินสนธิ์ 14/11/2018 11:50:53 ผ่านการพิจารณา
15 นางกฤษณา เมืองชุม 15/11/2018 11:38:35 ผ่านการพิจารณา
16 นางสาวเกษ ตวงทอง 16/11/2018 10:46:16 ผ่านการพิจารณา
17 นายชานนท์ ชตานนท์ 25/11/2018 18:19:56 ผ่านการพิจารณา
18 นายธนวรรธน์ ด่านเบญจพรรณ 02/12/2018 23:30:38 ผ่านการพิจารณา
19 นางสาวณัฐณรินทร์ อิสริยเมธา 02/12/2018 23:33:15 ผ่านการพิจารณา
20 นายธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ 03/12/2018 09:43:51 ผ่านการพิจารณา
21 นางสาววรวรรณ แย้มวงษ์ 03/12/2018 16:55:58 ผ่านการพิจารณา
22 นางสาวสิริกุล จงจิตเกษม 13/12/2018 14:09:24 ผ่านการพิจารณา
23 นางสาวพรพิมล พระยางค์พิษณุ 14/12/2018 13:23:32 ผ่านการพิจารณา
24 นายณัฐพัชร์ สิทธิ์รดาธนิสร 15/12/2018 00:37:42 ผ่านการพิจารณา
25 นายวนนท์ รักศิริพงษ์ 15/12/2018 17:23:00 ผ่านการพิจารณา
26 นายนรินทร์ ศาลากิจ 16/12/2018 11:18:53 ผ่านการพิจารณา